Arial Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 6 8 5 - 1 7 6 5 Νικόλαος Δημήτριος Φλέσσας 1715- Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 1 6 - 1 7 7 0 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 3 6 - 1 7 9 9 Θ ε ο δ ώ ρ α Ν ο τ α ρ ά Π α ν α γ ι ώ τ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 2 - 1 8 0 3 Αναστασούλα Νικήτας Παναγιώτης Φλέσσας 1793- Κωνσταντίνος Παναγιώτης Φλέσσας Ανδρέας Παναγιώτης Φλέσσας Ιωάννης Παναγιώτης Φλέσσας Γεώργιος Παναγιώτης Φλέσσας 1795-1825 Αθανάσιος Γεώργιος Φλέσσας 1810- Κωνσταντίνος Διανέλλος 1845-1905 Αθηνά Ιωαννίδη Μουρτζή 1866-1946 Αθηνά Διανέλλος Ιωάννης Διανέλλος Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας 1763- Δημήτριος Κωνσταντίνος Φλέσσας Α θ α ν ά σ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 5 - 1 8 2 5 Δημήτριος Αθανάσιος Φλέσσας 1793- Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας Σταυρούλα Γραμπά Νικήτας Παναγιώτης Φλέσσας 1868-1942 Ιωάννης Παναγιώτης Φλέσσας 1870-1920 Ιωάννης Δημήτριος Φλέσσας Νικήτας Ιωάννης Φλέσσας Ιωάννης Αθανάσιος Φλέσσας 1794- Αθανάσιος Ιωάννης Φλέσσας Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας Παναγιώτης Κωνσταντίνος Φλέσσας 1879- Γρηγόριος Κωνσταντίνος Φλέσσας 1880- Νικόλαος Κωνσταντίνος Φλέσσας Λ ε ω ν ί δ α ς Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 5 - 1 8 7 3 Π α ρ α σ κ ε υ ή Φ λ έ σ σ α Ε υ ρ ί κ λ ε ι α Λ ε ω ν ί δ α Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 9 0 4 - 1 9 8 9 Δημήτριος Γρηγόριος Φλέσσας Γεώργιος Γρηγόριος Φλέσσας Αικατερίνα Γρηγορίου Φλέσσα Περικλής Γρηγόριος Φλέσσας Κώστας Γρηγόριος Φλέσσας Ν ι κ ό λ α ο ς Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 8 - 1 8 7 0 Κ ο υ μ ο ύ τ σ ο υ Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Α θ α ν ά σ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 5 - 1 9 2 7 Κ ο ρ ο μ η λ ά Α γ γ ε λ ι κ ή Βασιλική Αθανασίου Φλέσσα Αναστασία Αθανασίου Φλέσσα Παναγιώτα Αθανασίου Φλέσσα Σταυρούλα Αθανασίου Φλέσσα Ελένη Αθανασίου Φλέσσα Κωνσταντία Αθανασίου Φλέσσα Θ ε ω ν ά Μ α ρ ί α Πούλος Αθανάσιος Φλέσσας 1906-1997 Γιαννούλα Αθανασίου Φλέσσα 1908-1977 Ευστάθιος Αθανάσιος Φλέσσας 1909-1988 Αγγελική Αθανασίου Φλέσσα 1910- Νικόλαος Αθανάσιος Φλέσσας 1911-1973 Γρηγόριος Αθανάσιος Φλέσσας 1912-2003 Ηλίας Αθανάσιος Φλέσσας 1809-1880 Α θ α ν ά σ ι ο ς Α θ α ν α σ ί ο υ Φ λ έ σ σ α ς 1 8 1 2 - Γεώργιος Αναγνώστης Φλέσσας 1838- Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Α ν α γ ν ώ σ τ η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 0 - Επαμεινώντας Αναστάσιος Φλέσσας 1869- Georges Αναστάσιος Flessas 1883-1968 Νικόλαος Αναστάσιος Φλέσσας Παναγιώτης Αναστάσιος Φλέσσας Μαριώ Αναστασίου Φλέσσα Βασίλειος Αναστάσιος Φλέσσας Αναστασία Αναστασίου Φλέσσα Δημήτριος Αναγνώστης Φλέσσας 1843- Β έ σ π ω Ιωάννης Δημήτριος Φλέσσας 1877- Απόστολος Δημήτριος Φλέσσας 1886-1920 Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας Καλιόπη Δημητρίου Φλέσσα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς A ν α γ ν ώ σ τ η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 4 5 - 1 9 2 3 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Κ ω ν σ τ α ν τ ί ο υ Μ α υ ρ ό γ ι α ν ν η 1 8 5 3 - 1 9 2 4 Ελένη Κωνσταντίνου Φλέσσα 1877-1957 Μιχαήλ Κωνσταντίνος Φλέσσας 1882-1956 Νικόλαος Κωνσταντίνος Φλέσσας 1889-1984 Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου Φλέσσα Παναγούλα Κωνσταντίνου Φλέσσα Μαριώ Κωνσταντίνου Φλέσσα -1922 Ν ι κ ό λ α ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 6 - 1 8 2 5 Ευστάθιος Νικόλαος Φλέσσας Μιχάλης Ευστάθιος Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ι ω ά ν ν η ς Ν ι κ ό λ α ο ς Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας Κωνσταντίνος Γεώργιος Φλέσσας Δημήτριος Γεώργιος Φλέσσας Νικόλαος Γεώργιος Φλέσσας Ιωάννης Γεώργιος Φλέσσας Γρηγόριος Ιωάννης Φλέσσας Δημήτριος Γρηγόριος Φλέσσας Ιωάννης Γρηγόριος Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Π ε ρ ι κ λ ή ς Ν ι κ ό λ α ο ς Γεώργιος Περικλής Φλέσσας Δημήτριος Περικλής Φλέσσας Ηλίας Δημήτριος Φλέσσας Ιωάννης Δημήτριος Φλέσσας Γρηγόριος Δημήτριος Φλέσσας -1984 Βασίλειος Περικλής Φλέσσας Νικόλαος Βασίλειος Φλέσσας Φίλιππος Βασίλειος Φλέσσας Μαρίνος Βασίλειος Φλέσσας Ι ω ά ν ν η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 8 - 1 8 2 5 Κ ό ρ η Γ ε ω ρ γ ί ο υ Χ ρ η σ τ ά κ η Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 2 5 - Περικλής Γεώργιος Φλέσσας 1850- Δημήτριος Περικλής Φλέσσας 1868-1956 Παρασκευή Περικλή Φλέσσα Γεώργιος Περικλής Φλέσσας Βασίλειος Περικλής Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ι ω ά ν ν η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Παναγιώτης Ιωάννης Φλέσσας 1866- Constantine John Flessas 1867- Christos Ciryl Flessas 1875-1946 Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας 1886-1976 Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας Γρηγόριος Ιωάννης Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ν ι κ ό λ α ο ς Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς C h r i s t i n a James Yiorgos Flessas 1854-1914 Ιωάννης Γεώργος Φλέσσας 1857-1899 Constantino Yiorgos Flessas 1864-1933 Harriet Yiorgos Flessas 1897-1989 Paulina Yiorgos Flessas 1902-1977 Katerina Yiorgos Flessas Strate Yiorgos Flessas -1897 Vasiliki Yiorgos Flessas Nikolaos Yiorgos Flessas Ευστάθιος Νικόλαος Φλέσσας Μιχαήλ Ευστάθιος Φλέσσας Βασίλης Ευστάθιος Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Χ ρ ή σ τ ο ς Ι ω ά ν ν η ς Η λ ί α ς Χ ρ ή σ τ ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 8 4 - 1 9 7 4 Stayroula Ηλίας Flessas 1917- Androniki Ηλίας Flessas 1920-1999 Γεώργιος Ηλίας Φλέσσας 1923-1983 Παναγιώτης Ηλίας Φλέσσας 1926-1996 Γεωργία Ηλία Φλέσσα 1929- Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α Α ν δ ρ ο ν α ί ο υ Η λ ί α ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 9 - 1 8 2 1 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Ι ω ά ν ν η ς Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 0 - a b t . 1 8 7 5 Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας 1815-abt. 1895 Κυριακούλα ? Ηλίας Γεώργιος Φλέσσας 1835-abt. 1917 Δημοσθένης Γεώργιος Φλέσσας 1837-abt. 1922 Γεώργιος Γεώργιος Φλέσσας 1846-abt. 1934 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 2 0 - 1 8 7 7 Ε λ έ ν η Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κ ο λ ό κ α 1 8 2 7 - 1 9 1 7 Ιωάννης Δημήτριος Φλέσσας 1857-1943 Σεβαστή Δημητρίου Φλέσσα 1860- Φωτεινή Δημητρίου Φλέσσα 1865- Ευθύμιος Δημήτριος Φλέσσας 1867-1947 Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας 1868-1932 Παναγιώτης Ηλίας Φλέσσας 1791- Δημήτριος Ηλίας Φλέσσας 1792-1825 Κωνσταντίνος Ηλίας Φλέσσας 1793-1850 Ηρακλής Κωνσταντίνος Φλέσσας Μαριγώ Ηρακλή Φλέσσα Παναγιώτα Ηλία Φλέσσα 1797- Γεώργιος Ηλίας Φλέσσας 1798-1822 Μαρία Ηλία Φλέσσα 1799- Ηλίας Ηλίας Φλέσσας 1821- Χριστόδουλος Ηλίας Φλέσσας Ν ι κ ή τ α ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 7 4 - 1 8 4 6 Ά γ ν ω σ τ η Ι ω ά ν ν η ς Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 0 - 1 8 8 8 Γρηγόριος Ιωάννης Φλέσσας 1835-abt. 1908 Νικήτας Ιωάννης Φλέσσας 1836-abt. 1910 Χριστόδουλος Ιωάννης Φλέσσας 1837-abt. 1914 Ηλίας Ιωάννης Φλέσσας 1839-1915 Περικλής Ηλίας Φλέσσας 1878-1915 Δημήτριος Ηλίας Φλέσσας 1887-1927 Αλέξανδρος Ηλίας Φλέσσας 1888-1958 Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας 1840-1920 Ηλέκτρα Χατζηγιαννούλη Κυριακού Ιωάννης Κωνσταντίνος Παπαφλέσσας 1867-1953 Πανάγος Κωνσταντίνος Φλέσσας 1870-abt. 1960 Σιμωνίδης Κωνσταντίνος Φλέσσας 1871-1896 Σιμωνίδης Ιωάννης Φλέσσας 1841-abt. 1928 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 1 - Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας 1830- Ιωάννης Νικήτας Φλέσσας Γεωργία Νικήτα Φλέσσα Ηλίας Δημήτριος Φλέσσας 1832- Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 3 5 - Αριστομένης Γεώργιος Φλέσσας 1892-1977 Δημήτριος Γεώργιος Φλέσσας 1899-1992 Σιμωνίδης Γεώργιος Φλέσσας 1907- Αμαλία Γεωργίου Φλέσσα Ελευθερία Γεωργίου Φλέσσα Αγγελική Γεωργίου Φλέσσα Σοφία Γεωργίου Φλέσσα Παναγιώτα Γεωργίου Φλέσσα Γρηγόριος Δημήτριος Φλέσσας 1836- Σιμωνίδης Γρηγόριος Φλέσσας 1905-1985 Δημήτρης Γρηγόριος Φλέσσας 1906- Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας 1838- Παναγιώτης Κωνσταντίνος Φλέσσας Γιάννης Κωνσταντίνος Φλέσσας Περικλής Δημήτριος Φλέσσας Γεώργιος Περικλής Φλέσσας 1855-1941 Δημήτριος Περικλής Φλέσσας 1862-1954 Αναγνώστης Νικήτας Φλέσσας 1802- Νικήτας Αναγώστης Φλέσσας 1827- Ιωάννης Αναγνώστης Φλέσσας 1829- Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας 1855- Νικόλαος Ιωάννης Φλέσσας 1858- Σιμωνίδης Ιωάννης Φλέσσας 1860- Γεώργιος Νικήτας Φλέσσας 1804-1825 Αφροδίτη Γεωργίου Φλέσσα abt. 1823- Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς a b t . 1 8 0 6 - Σταϊκος Παναγιωτάκης Φλέσσας 1844-1870 Ιωάννης Παναγιωτάκης Φλέσσας Λυκούργος Παναγιωτάκης Φλέσσας -1870 Φ λ έ σ σ α ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς Άννα Παναγιώτη Φλέσσα 1875-1961 Γιώρης Παναγιώτης Φλέσσας Σταϊκος Παναγιώτης Φλέσσας Λυκούργος Παναγιώτης Φλέσσας -1917 Αναστασία Παναγιώτη Φλέσσα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 8 - Νικήτας Κωνσταντίνος Φλέσσας Σ γ ο υ μ π ό γ ι α ν ν η ς Ι ω ά ν ν η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Φ λ έ σ σ α ς Κωνταντίνος Ιωάννης Φλέσσας 1895-1965 Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας 1901-1975 Ευγενία Ιωάννου Φλέσσα 1902- Νίκος Ιωάννης Φλέσσας 1910-1988 Σιμωνίδης Ιωάννης Φλέσσας 1910-2002 Στάθης Ιωάννης Φλέσσας 1914-2008 Αλεξάνδρα Ιωάννη Φλέσσα Αγγελική Ιωάννη Φλέσσα Πότης Ιωάννης Φλέσσας -1935 Ελένη Ιωάννη Φλέσσα Τασία Ιωάννη Φλέσσα Μαρία Νικήτα Φλέσσα 1809- Κωνσταντίνος Ηλίας Μαυρομιχάλης 1797-1831 Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλη Αικατερίνη Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη Κατερίνα Νικήτα Φλέσσα abt. 1811- Γρηγόριος Παπαφλέσσας 1788-1825 Μαρουδή Δημητρίου Φλέσσα 1789- Κωνσταντίνος Δημήτριος Φλέσσας 1723-1801

Press Ctrl-F to search by name