Arial Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 9 - 1 8 2 1 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 0 - a b t . 1 8 7 5 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 1 5 - a b t . 1 8 9 5 Κ υ ρ ι α κ ο ύ λ α ? Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 3 5 - a b t . 1 9 1 7 Ξ α ν θ ο ύ λ α Π ο ύ ρ ν ο υ 1 8 3 9 - Χ ρ ή σ τ ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 5 - 1 9 3 7 Π α ν α γ ι ώ τ α Τ α ρ σ ο ύ λ α 1 8 7 0 - 1 9 4 5 Γεωργίτσα Φλέσσα 1896-1971 + Κωνσταντίνος Κολιαδήμας Ηλίας Φλέσσας 1896-1989 Ε λ έ ν η Σ ί μ ο υ 1 8 9 5 - 1 9 8 9 Παναγιώτα Φλέσσα 1927-1994 Ευσταθία Φλέσσα 1933- + Δημήτριος Βλαχογιώργης Χρήστος Φλέσσας 1934- Σ ο φ ί α Ψ ω μ ά 1 9 3 8 - Ε λ έ ν η Φ λ έ σ σ α 1 9 6 1 - Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς Σ κ λ ά β ο ς 1 9 5 5 - Σοφία Σκλάβου 1989- Ιωάννης Σκλάβος 1990- Παντελία Σκλάβου 1991- Χρηστίνα Σκλάβου 1996- Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 9 - 1 9 5 8 Α μ α λ ί α Ζ α χ α ρ ο π ο ύ λ ο υ 1 8 8 0 - 1 9 5 5 Ξανθή Φλέσσα 1908- + Επαμεινώντας Ψωμάς Νίκος Φλέσσας 1911- Αγγελική Θωμόπουλου 1910- Αμαλία Φλέσσα 1942- + Βασίλης Σαρακινής Κωνσταντίνος Φλέσσας 1948- Φωτούλα Γαρατζιώτη 1952- Νίκος Φλέσσας 1976- Νεκτάριος Φλέσσας 1978- Δημήτρης Φλέσσας 1914-1998 Ευγενία Τασσοπούλου -2001 Αναστάσιος Φλέσσας 1951- Αναστασία Πουλοπούλου Ερατώ Φλέσσα 1978- Ευγενία Φλέσσα 1985- Δήμητρα Φλέσσα 1953- Γεώργιος Σιάγκας 1948- Χαράλαμπος Σιάγκας 1973- Ευεγενία Σιάγκα 1975- + Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος 1967- Μιχάλης Φλέσσας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 9 1 6 - Κ ρ α ν ί τ η Ε λ έ ν η Κωνσταντίνος Φλέσσας 1945-2011 Ασημίνα Γερολυμάτου 1953- Γεώργιος Φλέσσας 1972- Ελένη Φλέσσα 1976- Κωνσταντίνος Μανιάτης Ασημίνα Μανιάτη Αμαλία Φλέσσα 1948- Άγγελος Φλέσσας 1949-2015 Αλέξης Φλέσσας 1951- Αλεξάνδρα Απέργη 1963- Σπυρίδων Φλέσσας 1985- Άγγελος Φλέσσας 1994- Ιωάννα Φλέσσα 1955- Μαρία Φλέσσα 1964- Εμιλία Φλέσσα 1918- + Θεόδωρος Κοκκώνης Μ ι χ α ή λ Φ λ έ σ σ α ς - 1 9 5 7 Ν ι κ ο λ έ τ α Π ά π π ο υ 1 8 8 6 - 1 9 4 9 Μιλτιάδης Φλέσσας 1915- + Διονυσία Λαμπροπούλου Ηλίας Φλέσσας 1917-1944 Γιαννούλα Μποφίλη 1920- Αγγελική Φλέσσα 1942- Vasilios Flessias 1919- Βικτωρία Μποφίλη 1907- Nikolia Flessias 1940- Θεοφανώ Flessias 1946- Σωτηρία Flessias 1949- Βαγγελιώ Φλέσσα 1924- Αντώνης Κρανίτης 1917- Διονυσία Κρανίτη 1953- Πολυχρόνης Παπαθεοδώρου 1950- Νικόλαος Παπαθεοδώρου 1977- Νικόλαος Κρανίτης 1955- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1928-2015 Δήμητρα Σιορδίνη 1932- Νικολέτα Φλέσσα Μιχαήλ Φλέσσας Σπυριδούλα Καφίρη Θεόδωρος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας Βασιλική Φλέσσα 1929- + Γεώργιος Γκλάβας Μαρία Φλέσσα 1932- Γεώργιος Φλέσσας 1934- Ουρανία Μανιάτη 1934- Νικολία Φλέσσα 1961- Αθανασία Φλέσσα 1963- Νίκος Μεταξάς Γεωργία Μεταξά Κωνσταντίνα Μεταξά Δημοσθένης Φλέσσας 1837-abt. 1922 Ζ ω ϊ τ σ α Ψ ω μ ά 1 8 5 6 - Θεοφάνη Φλέσσα 1876-abt. 1954 Ιωάννης Φλέσσας 1882-1975 Harriet Bodamer Demos Flessas 1928- Debora Flessas 1951- Kenneth Fleck James Fleck 1981- Daria Flessas 1956- Ολυμπία Φλέσσα 1884-1959 Δημήτριος Φλέσσας 1885-1960 + Κωστούλα Χύμη Παναγιώτα Φλέσσα 1886-1961 Μαρία Φλέσσα 1893-1988 + Ανδρέα Κρέσπη Γεώργιος Φλέσσας 1846-abt. 1934 Τασώ Ντονάτα 1860- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1888-1958 Ελένη ? Σπυρίδων Φλέσσας 1870-1917 Μαρία Κουνάδη 1884-1960 Δήμητρα Φλέσσα 1908- + Αναστάσιος Ψάθας 1915- Κορνηλία Φλέσσα + Χρήστος Δούφας 1902-1972 Ευδοκία Φλέσσα 1881- Μιλτιάδης Φλέσσας 1886-1971 Φωτεινή Φλέσσα 1887-1972 Ελένη Φλέσσα 1892-1967 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 2 0 - 1 8 7 7 Ε λ έ ν η Κ ο λ ό κ α 1 8 2 7 - 1 9 1 7 Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 5 7 - 1 9 4 3 Α ν α σ τ α σ ο ύ λ α Δ ά β α ν ο υ 1 8 6 9 - 1 9 1 7 Μαριγώ Φλέσσα 1891-1987 Πέτρος Παπαϊωάννου 1881-1967 Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου 1919-1939 Ιωάννης Παπαϊωάννου 1925- Αγγελική Παπαφωτοπούλου 1931- Πέτρος Παπαϊωάννου 1954- Κώστας Παπαϊωάννου 1957- Μαρία Παπαϊωάννου 1959- Σεβαστή Φλέσσα 1896-1981 Ιωάννης Δρηκόλια Δινύσης Δρηκόλια Ανδρέας Δρηκόλια Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 9 8 - 1 9 8 0 Σ ο φ ί α Χ α ν τ ζ ή 1 8 9 8 - 1 9 7 6 Ιωάννης Φλέσσας 1926-1978 Μαρία Τάγαρη 1934- Δημήτριος Φλέσσας 1963- Βασίλης Φλέσσας 1970- Ιωάννης Φλέσσας 1978- Ιωάννα Φλέσσα Μαρία Πόπη Φλέσσα Νίκος Αβραμόπουλος 1922-2001 Βασιλική Αβραμοπούλου 1955- + Σπύρος Σπυλιοτόπουλος Αγγελος Αβραμόπουλος 1957- Τασία Φλέσσα Παναγιώτης Λουκέρης 1929-2004 Διονύσιος Λουκέρης 1963- Σοφία Λουκέρη 1967- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1899-1979 Γιαννούλα Τασία Φλέσσα + Σπύρος Ζέρβας Μαρία Φλέσσα Ιωάννης Νισταζάκης Μάνος Νισταζάκης 1962-2010 Κώστας Νισταζάκης Σ ε β α σ τ ή Φ λ έ σ σ α 1 8 6 0 - Δ η μ ο σ θ έ ν η ς Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η ς Νίκος Δημοσθενίδης 1896- Δήμητρα Πιπιλή Δήμος Kolaras + Αγγελική Σταματελάτου Σεβαστή Δημοσθενίδη + Κώστας Βασιλακόπουλος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η ς 1 9 1 0 - Φ ω τ ε ι ν ή Κ ά π ο υ 1 9 1 7 - Νίκος Δημοσθενίδης 1940- Μαίρη Γαλανοπούλου Φωτεινή Δημοσθενίδη Στέφανος Αγιόπουλος Ευάγγελος Αγιόπουλος Μιρέλλα Αγιόπουλου Δήμητρα Δημοσθενίδη Δημήτριος Σπυριδάκης Μαρία Σπυριδάκη Γεώργιος Σπυριδάκη Σεβαστή Δημοσθενίδης Ντίνος Κλέντος -2007 Βασίλειος Κλέντος Δημητρούλα Κλέντου Γεώργιος Κουτσόπουλος Κώστας Κουτσόπουλος Γιότα Κουτσόπουλου Κωνσταντίνα Δημοσθενίδη Χρήστος Λιάπης Δήμητρα Λιάπη Ιωάννης Μουστόγιαννης Γρηγόριος Μουστόγιαννης Αναστλάσιος Λιάπης Κατερίνα Δρυειούση Χρήστος Λιάπης Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η Κ α τ ε ρ ί ν α Β ε ν ε τ σ α ν ό π ο υ λ ο ς Β ε ν ε τ σ ά ν ο ς Αθανασία Βενετσανόπουλου Πρόδρομος Αλεξάνδρου Κατερίνα Αλεξάνδρου Ελένη Αλεξάνδρου Παναγιώτα Βενετσανόπουλου Αλκήμης Παύλος Γεώργιος Παύλος Χαραλαμπία Σταυροπούλου Παναγιώτα Παύλου Αλκιβιάδης Παύλος Ιωάννης Βενετσανόπουλος Λαμπρινή Καστρινού Βενετσάνης Βενετσανόπουλος Κατερίνα Βενετσανόπουλος + Ιωάννης Γιανναράκος Κωνσταντίνος Βενετσανόπουλος Ρουμπίνη Αγγελοπούλου Πέτρος Βενετσανόπουλος Τούλα Βενετσανόπουλος Ιωάννης Βάγιας Κωνσταντίνα Βάγια Δημήτριος Βενετσανόπουλος Μαριάμ Αρέστη Βενετσάνος Βενετσανόπουλος Κατερίνα Βενετσανόπουλου Μάριος Βενετσανόπουλος Χρυσή Βενετσανόπουλου Παναγιώτης Χρονόπουλος Ελένη Χρονόπουλου +  Μιχάλης Χρόνης Χρονόπουλος Αντωνία Παναγιώτης Χρονόπουλος Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η Γ ι α ν ν ο ύ λ α Χ ρ ή σ τ ο ς Μ α ν ι ά τ η ς Τούλα Μανιάτη Διαμαντούλα Μανιάτη Ιωάννης Σταθάς Χρήστος Σταθάς Νίκος Σταθάς Μ α ν ι ά τ η ς Α ρ ι σ τ ί δ η ς Μ α ν ώ λ η Γ ε ω ρ γ ί α Αναστάσιος Μανιάτης Χρήστος Μανιάτης Ευγενία Βλάμη Αριστείδης Μανιάτης Γεωργία Μανιάτη Ιωάννα Μανιάτη Κωνσταντίνος Κρανίτης Κανέλλα Κρανίτη ¨Αρης Κρανίτης Παναγιώτης Κρανίτης Ασίμω Μανιάτη Διαμαντής Μανώλης Γρηγόρης Μανώλης Αγγελική Μανώλη Γεώργιος Μανιάτης Β λ ά χ ο υ Μ α ρ ι γ ώ Ιωάννης Μανιάτης Χρήστος Μανιάτης Άννα Γεώργιος Μανιάτης Μαριγώ Μανιάτη Ιωάννα Μανιάτη + Σωτήριος Πιτσινής Νίκη Μανιάτη Ευθύμιος Τσιούτας Μαρία Τσιούτα Ιωάννα Τσιούτα Δ η μ ο σ θ ε ν ί δ η ς Α θ α ν ά σ ι ο ς Π α π α ν δ ρ έ ο υ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α Δήμος Δημοσθενίδης Ελευθερία Μακρή -2000 Αθανάσιος Δημοσθενίδης Δόμνα Δημοσθενίδη Αθανασία Δημοσθενίδη + Δημήτριος Γεωργακόπουλος Σεβαστή Δημοσθενίδη Νίκος Διαμαντόπουλος Κώστας Διαμαντόπουλος Δημήτρα Διαμαντόπουλος Γεώργιος Δημοσθενίδης Χρυσούλα Δημητριάδου Βασίλειος Δημοσθενίδης Αθανάσιος Δημοσθενίδης + Αλεξάνδρα Νικολαϊδου Φ ω τ ε ι ν ή Φ λ έ σ σ α 1 8 6 5 - Γ κ ο υ β ά τ σ ο ς Ν ί κ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Γ κ ο υ β ά τ σ ο ς 1 9 0 5 - Κ ο ύ λ α Α π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ 1 9 0 8 - Κωνσταντίνος Γκουβάτσος 1934- + Αγγελική Ζευγίτη Νικόλαος Γκουβάτσος 1936- Θανασούλα Δάβανου Κωνσταντίνος Γκουβάτσος Ιωάννης Γκουβάτσος Γεώργιος Γκουβάτσος Θεόδωρος Γκουβάτσος Τάσος Γκουβάτσος Αναστάσιος Γκουβάτσος 1944- Θεόδωρος Γκουβάτσος 1948- Νούλα Γκουβάτσου + Δημήτριος Κουκλαμάνης Τούλα Γκουβάτσου Παναγιώτης Γκουβάτσος Ε υ θ ύ μ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 7 - 1 9 4 7 Δ ή μ η τ ρ α Β ο υ δ ο ύ ρ η 1 8 7 0 - 1 9 3 1 Ιωάννης Φλέσσας 1899-1922 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 9 0 0 - 1 9 6 7 Π η ν ε λ ό π η Τ ά γ α ρ η 1 9 0 2 - 1 9 9 0 Δήμητρα Φλέσσα 1933- Αναστάσιος Μπολολιάς 1931-2015 Σταματία Μπολολιά 1963- Ανδρέας Σκάρλος 1952- Αναστάσιος Σκάρλος 1987- Βασίλειος Σκάρλος 1987- Ελένη Φλέσσα 1934-1935 Ε υ θ ύ μ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 9 3 6 - I d a W i s n e r 1 9 3 6 - Sandra Flessas 1962- Marlon Hutchinson Mihalis Hutchinson 2000- Linda Φλέσσας 1964- Mark Esdon 1962- Gillian Esdon 1998- Michael Esdon 2004- Mathew Esdon 2004- Constantine Φλέσσας 1973- Sharon Hemken Timothy Flessas 2013- Penelope Flessas 2015- Peter Φλέσσας Μερόπη Βαβούλη 1946- Μαρία Φλέσσα 1986- Ιωάννης Φλέσσας 1937-2005 Νίκη Βρόντου 1947- Κωνσταντίνος Φλέσσας 1974- Ηλέκτρα Παπαδοπούλου Ιωάννα Φλέσσα 2007- Νικόλαος Φλέσσας Γεώργιος Φλέσσας 1975- Ευσταθία Γκουβάτσου Ιωάννης Φλέσσας 2011- Βασιλική Φλέσσα Παναγιώτα Φλέσσα 1903-1978 Κωνσταντίνος Παυλούρος Αλέξανδρος Παυλούρος 1939-2008 Ελένη Καντώνη 1939- Μίκα Παυλούρου Τούλα Παυλούρου + Παύλος Λαμπρινάκος Δήμητρα Παυλούρου -2002 Γεώργιος Δάβανος 1934-2002 Παναγιωτούλα Δάβανου Πάνος Φλέσσας 1905-1984 Μάρθα Καναβιτσά 1915-2001 Δήμητρα Φλέσσα 1935-2003 Βύρων Τσιακίρης 1934- Μάγδα Τσιακίρη 1960- Αλέξανδρος Κεχαγιάς 1958- Χρηστίνα Κεχαγιά 1984- Μάρθα Τσιακίρη 1964- Ιωάννης Μιχαήλ 1960- Σταμάτης Μιχαήλ Φοίβη Μιχαήλ Ιωάννης Φλέσσας 1937- + Δήμητρα Καραουλάνη 1938- Ελένη Φλέσσα 1908-1913 Γ ε ω ρ γ ί α Φ λ έ σ σ α 1 9 0 9 - 1 9 9 2 Ν ί κ ο ς Χ α ν τ ζ ή ς 1 8 9 9 - 1 9 8 9 Art Hadges 1940- John Hadges 1941- Βάσω Ιωάννα Χαντζή Νίκος Χαντζής Γεωργία Χαντζή Athanasios Hadges 1943-2000 Ελένη Μόσχου Νίκος Χαντζής Γεωργία Χαντζή + Ευθύμιος Καλαβρούζος Constantin Hadges Μαρία Παύλου Γεωργία Χαντζή 1987- Παναγιώτης Χαντζής -1990 Γεωργία Καράπαπα Κωνσταντίνα Χαντζή 1976- Αθανάσιος Γιαννίκος Γεώργιος Γιαννίκος Παναγιώτα Γιαννίκου Αριστείδης Χαντζής 1977- Γεωργία Χαντζή Άννα Χαντζή 1978- Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 6 8 - 1 9 3 2 Α μ α λ ί α Τ ά γ α ρ η 1 8 6 7 - 1 9 5 4 Θ α ν ά σ ω Φ λ έ σ σ α 1 8 9 5 - 1 9 9 3 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ α ο ύ σ η ς 1 8 8 0 - 1 9 6 4 Διονύσιος Τσαούσης 1924-2004 Δήμητρα Παπαδοπούλου Γεώργιος Τσαούσης Αθανασία Τσαούση Αποστόλης Χρόνης Διονύσιος Χρόνης Ι ω ά ν ν η ς Τ σ α ο ύ σ η ς 1 9 2 7 - 2 0 1 1 Β λ ά χ ο υ Α ν α σ τ α σ ί α Γεώργιος Τσαούσης Κωνσταντίνος Τσαούσης Αθανασία Τσαούση Δ α μ ι γ ό ς Ν ι κ ό λ α ο ς Σοφία Δαμιγού Μαρία Δαμιγού Αναστασία Δαμιγού Κωνσταντίνος Δαμιγός Φωτεινή Τσαούση Μιχαήλ Παραστατίδης Κωνσταντίνος Παραστατίδης Δήμητρα Τσαούση Δημήτριος Καπλάνης Αθανάσιος Καπλάνης Ιωάννης Καπλάνης Χρήστος Τσαούσης Κατερίνα Τσαούση Αθανάσιος Τσαούσης Αθανασία Μαυροϊδή Γεώργιος Τσαούσης 1970-2005 Δήμητρα Τσαούση Τ σ α ο ύ σ η Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α Κ α τ σ ά μ π ο υ λ α ς Ε υ θ ύ μ ι ο ς Κωνσταντίνος Κατσάμπουλας ¨Ολγα Κατσάμπουλα Νόντας Ευσταθίου Ευτυχία Ευσταθίου Ιωάννης Ευσταθίου Ευθύμιος Ευσταθίου Παναγιώτης Κατσάμπουλας Βούλα Κωνσταντίνα Κατσάμπουλα Νικόλαος Κατσάμπουλας Ευθύμος Κατσάμπουλας Φωτεινή Τσαούση Περικλής Γιαννουκάκης -2004 Δημήτριος Γιαννουκάκης Ε λ έ ν η Φ λ έ σ σ α 1 8 9 6 - 1 9 7 1 Τ ι μ ο λ έ ω ν Γ λ ο ύ μ η ς 1 8 8 7 - 1 9 3 2 Ιωάννης Γλούμης 1920- Βελούδω Μανώλη Τιμολέων Γλούμης Νικόλαος Γλούμης Δημήτριος Γλούμης Ελένη Γλούμη Χριστήνα Γλούμη Α μ α λ ί α Γ λ ο ύ μ η 1 9 2 1 - Κ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς Χαράλαμπος Κουτσόπουλος Αναστάσιος Κουτσόπουλος Γρηγόριος Κουτσόπουλος Αγγέλω Ροϊδου Αμαλία Κουτσόπουλου Νικόλαος Κουτσόπουλος Τούλα Κουτσόπουλου Ιωάννης Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεωργακόπουλος Αγαθή Γεωργακόπουλου Δημήτριος Γεωργακόπουλος + Αθανασία Δημοσθενίδη Παναγιώτα Γλούμη 1924- Βασίλειος Παπαγιώργος Αλέξανδρος Παπαγιώργος Μαριγώ Παπαγιώργου + Μιχάλης Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Γλούμης 1926- Δέσπω Κλέντου Βασίλειος Γλούμης ¨Αννα Γατσουλάκη Κωνσταντίνος Γλούμης Δέσποινα Γλούμη Τιμολέων Γλούμης Κωνσταντίνος Γλούμης Θεόδωρος Γλούμης 1931- Μαρία Πολυχρονοπούλου ¨Αγγελος Γλούμης Τιμολέων Γλούμης Γ ι α ν ν ο ύ λ α Φ λ έ σ σ α 1 8 9 9 - 1 9 7 4 Χ ρ ή σ τ ο ς Κ ο ζ ή ρ η ς Κωνσταντίνα Κοζήρη 1926-2020 Σωτήρης Γιαννακόπουλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος Βύκη George Γιαννακόπουλος Σωτήρης Γιαννακόπουλος Σ τ α υ ρ ο ύ λ α Κ ο ζ ή ρ η 1 9 2 9 - Α β ρ α μ ό π ο υ λ ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος 1951- Ελένη Δημήτρης Αβραμόπουλος 1981- Σταύρος Αβραμόπουλος 1997- Θεοδοσία Αβραμόπουλου 1953- Αναστάσιος Δελημιχάλης Φωτεινή Δελημιχάλης 1990- Νικολία Αβραμόπουλου 1955- Χρήστος Σηρίγος Ιάκωβος Σηρήγος Φλώρα Σηρήγος Δέσποινα Αβραμόπουλου 1959- A c r o u t M i c h e l Naim Acrout David Acrout Jannett Acrout Lilian Acrout Χρήστος Αβραμόπουλος 1963-1957 Λαμπρινή Αβραμόπουλος 1969- Δημήτριος Μόσχος Κωνσατντίνος Μόσχος Δήμητρα Μόσχος Σταύρος Μόσχος Αλίκη Κοζήρη 1931- Νίκος Γαλανάκης 1924-2006 Γεώργιος Γαλανάκης 1968- Θεόδωρος Κοζήρης -2006 Βαγγελίτσα Αντωνίου Ιωάννα Κοζήρη 1964- Κωνσταντίνα Φλέσσα 1901-1997 Π α ν α γ ι ώ τ α Φ λ έ σ σ α 1 9 0 3 - 1 9 9 8 Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Λάμπρος Λαμπρόπουλος Γεώργιος Λαμπρόπουλος Βαγγελίτσα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Παναγιοτούλα Λαμπρόπουλου Νίκος Λαμπρόπουλος Θεοδώρα Ντούφα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Τούλα Λαμπρόπουλου Χρύσανθος Λαμπρόπουλος Δέσποινα Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Ειρήνη Λαμπρόπουλου Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 9 0 5 - 2 0 0 4 Σ τ α σ ι ν ά κ ο υ Α γ γ έ λ ω Αμαλία Φλέσσα 1938- Νικόλαος Λιάκος 1928- Δημήτριος Λιάκος 1966- Βασίλειος Λιάκος 1969-1999 Ελευθερία Φλέσσα 1940- Γεώργιος Γιοργακλής Αγγέλα Γιοργακλή Φωτεινή Γιοργακλή Γεώργιος Φλέσσας 1942- Σπυριδούλα Τσούνη Αγγέλα Φλέσσα Φωτεινή Φλέσσα Δημήτριος Φλέσσας Παναγιώτης Φλέσσας 1791- + Αικατερίνη Γιαννακοπούλου Δημήτριος Φλέσσας 1792-1825 Κωνσταντίνος Φλέσσας 1793-1850 Ηρακλής Φλέσσας Μαριγώ Φλέσσα +  Κωνσταντακλής Παναγιώτα Φλέσσα 1797- Γεώργιος Φλέσσας 1798-1822 Μαρία Φλέσσα 1799- Ηλίας Φλέσσας 1821- Χριστόδουλος Φλέσσας

Press Ctrl-F to search by name