Descendants of Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας

Generation 1

1. Παναγιώτης Δημήτριος 1 Φλέσσας was born in 1762 in Poliani, Kalamata, Greece. He died in 1803 in Amfia, Messinia, Peloponnisos, Greece (Εφωνεύθει υπό των Κολοκοτρωναίων στην "Αμφεια). He married Αναςταςούλα .

Notes for Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας:

Απεβίωσε προ της Εθνεργεσίας. Κατά τούς Τρ. Ευαγγελίδην και Χρ. Παρασκευόπουλον ήταν πατέρας τού Γεωργίου Παν. Φλέσσα του πεσόντος εις Μανιάκι Είναι ο υπογράψας εν ετει 1797 ως Παναγιώτης Φλέσιας το πωλητήριον του προικώου χωραφιού του. Βλ. Φωτογραφία #1.

Το 1803 Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου Αναγνωσταράς μετά του Ν. Σταματοπούλου, Νικηταρά επικληθέντες, απέπλευσαν εις Ζάκυνθον προ της καταδιώξεως των κλεπτών, ήτοι τώ 1803 καθ' ό ο Αναγνωσταράς εφώνευσεν τον Κωνσταντίνον Φλέσσαν, προεστώτα Λεονταρίου, επί τη διαβολή ότι δια της καταργήσεως φόρων τινών εν Αμφεία θα εκαθίστατο ισχυρότατος καί ότι ειργάζετο κατά των ληστών, διότι τότε οι Κολοκοτρωναίοι δολοφόνησαν τον ανεψιόν αυτού Παναγιώτην Δημητρίου Φλέσσαν αδελφόν του Παπαφλέσσα.

Παναγιώτης Δημήτριος Φλέσσας and Αναστασούλα had the following children:

Notes for Νικήτας Παναγιώτης Φλέσσας:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 1823

(Α. Δια χειρός Δ. Φλέσσα) Έξοχώτατε, προσκυνούμεν Κατά τήν προσταγήν της Διοικήσεως ήρθαμε εις στο Λεοντάρι και ηυρήκαμε όλην τήν έπαρχίαν συναγμένη είς το Λεοντάρι και τους είπαμε διά τους στρατιώτας καθώς εί-μαστε προσταγμένοι, και μας υποσχέθηκαν ότι βγαίνουν. Και έστειλαν οΐ επιστάτες τεσκερέδες εις όλα τα χωρία δια να εβγούν και μερικά χωρία έβγήκαν καί μερικά δέν εβγή-καν και άπό τους έκατον πενήντα στρατιώτας έβγήκαν μόνον εξήντα και Τερβενοχωρίτες κανένας δέν έβγήκαν. Λοιπόν επήραμε τους εξήντα καί έκστρατέψαμεν τήν Τετράδη καί ήρθαμε είς στα Κυπαρίσσια καί άμα οπού ήρθαμε, επειδή καί ακούσανε οι στρατιώται τον κυρ Άνάστου τον σκοτωμόν του καί λένε ότι δέν πηγαίνουμε είς τον Πύργον. Δια τριτοδέκατα ότι έρχουν καί αυτοί είς μας καί διά τούτου έσηκώθηκαν και έφυγαν και μας άφή-καν μοναχούς και πάμε πίσω εις το Λεοντάρι και προσμένουμε τήν άποκρισίν σας. Τα όσα ήκολούθησαν θέλει στά είπεί έκ στόματος ο κύρ Δημητράκης Άχαλος και μέ ανυ-πομονησία μας προσμένουμε τήν σεβασμιότη σας άποκρισίν σας.

1823, 29; Ιουνίου, Κυπαρίσσια

Εύπειθέστατοι των μπροσταγών σας

Νικήτας Φλέσσας

Δημήτριος Ήλιού Φλέσσας

Επί του νώτου : Τω έξοχωτάτω Άγίω Άρχινμαντρίτη Γρηγόριγον Δικαίω Υπουργόν των Εσωτερικών.

Είς Τριπολιτζά -' Αρ. 814... (αρχεια της ελληνικης παλιγγενεσιας τομος 13 αριθ. 421)

died on 20 May 1825 in Εφωνεύθει στό Μανιάκι.

Notes for Γεώργιος Παναγιώτης Φλέσσας:

Ανεψιός του Παπαφλέσσα, γεννηθείς εν Πολιανή των Καλαμών τώ 1795. Εφονεύθη εις την μάχην του Μανιακίου 20 Μαίου 1825.

Τήν 28-12-1824 ύποβάλλει, πρός το 'Υπ. τών 'Εσωτερικών τήν κατωτέρω αναφοράν (αποσπασματικώς):

'Εξοχώτατε ύπουργέ (σ.σ.:'Αναφέρεται σέ λογαριασμό του όστις έθεωρήθη ως λογαριασμός τού έπάρχου Κουμουντουράκη, ένώ ήτο πολιταρχικός λογαριασμός) "προστρέχομεν είς τήν κοινήν μητέρα τού έθνους ζητούντες τα δίκαιά μας....... έλπίζοντες εϊς τήν δικαιοσύνην τού έξοχου ύπουργείου.

μ' ολον το ανήκον σέβας μένομεν

Τή 28:Δ/βρίου:Ι824      '0 Πολιτάρχης Κουτζούκμανης

Κουτζούκμάνη :γιοργιός φλέσιας

'Επί τού νώτου:

'Αριθ. 308

'Αναφορα τού πολιταρχου Κουτζούκ Μανης Γεωργίου Φλέσια. ένεργήθη.

Τώ έξοχωτάτω υπουργώ Τών 'Εσωτερικών είς Ναύπλιον (ΓΑΚ, Υπ.Εσωτ. Φ.4 Τήν 30-12-1824 ιας Πολιτάρχης Μικρομάνης προσυπογράφει τον έπαρχιακο λογαριασμό

1825 1142 Προσωρινή Διοίκησις) τής 'Ελλαδος

Το 'Υπουργείον τών 'Εσωτερικών

Προς το 'Υπουργείον τών Πολεμικών

Το έπαρχείον .... Μικρομάνης .... ανέφερεν .... νά προβιβασθούν .... οί κάτωθεν διά τας πιστάς προς τήν πατρίδα έκδουλεύσεις των.

Γεώργιος Παν. Φλέσσας είς τον βαθμόν τής χιλιαρχίας.

Το 'Υπουργείον γνωρίζει τω οντι ώς αξίους......

Τή 4 'Απριλίου 1825

ο ύπουργος τών 'Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος (Παπα-Φλέσσας)

ο Γεν. Γραμμ. Γ. Γλαράκης. (ΓΑΚ, 'Υπ. 'Εσ. Φακ. 62 καί "Μεσσηνιακα 1968" σελ. 511).

13 'Απριλίου 1825 Συνεδρίασις Βουλευτικού:

"'Ανεγνώσθησαν καί αλλα ύπ' υριθ. 6100 καί 6160 δια τών οποίων προβάλλονται .... καί κατ' αϊτησιν τού στρατηγού Πεσλή .... Γεώργιος Π. Φλέσσας ....είς τόν τής χιλιαρχίας,

"Εμειναν έπί τής αϋριον να αποφασισθώσιν."

21 'Απριλίου 1825

'Αριθ. 621 Το Βουλευτικον Σώμα Προς το Σεβαστον 'Εκτελεστικον

'Εκ τών προβαλλομένων έν τώ .... ύπ' οριθ. 6100 .... έγκρίνει νά προβιβασθώσιν oi έπομενοι:

Γεώργιος Φλέσσας εϊς τόν τής χιλιαρχίας,..

Περ. Γ Αριθ.6773

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλαδος

Το 'Εκτελεστικον Σώμα Διαταττει:

Α! Oi .... καί Γεώργιος Π. Φλέσσας προβιβάζονται εϊς τον βαθμον τής χιλιαρχίας ο Γεώργιος Δημητρίου Φλέσιας.... εϊς τον τής ύποχιλιαρχίας

Β! Το 'Υπουργείον τού Πολέμου να ένεργήση τήν παρούσαν διαταγήν.

'Εν Ναυπλίω τή 26 'Απριλίου 1826

'0 αντιπρόεδρος Γκίκας Μπότασης

'Αναγνώστης Σπηλιωτακης

Κωνσταντίνος Μουρομιχαλης

'Ιωαννης Κωλέττης

ο προσωρινός γεν. γραμματεύς Π. Ροδιος (ΓΑΚ Φάκελος Εκτελεστικού) ("Μεσσηνιακά Α' σελ. 511)

Κατά τούς Τρ. Εϋαγγελίδην καί Χρ.Παρασκευόπουλον είναι ο πεσών είς Μανιάκι. Τούτο αποδέχεται καί ή κατα το έτος 1900 συσταθείσα έπιτροπή πρός ανέγερσιν ανδριάντος

Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

0 ΙΕΡΟΣ ημών άγων του έτους 1821, έτίμησε την ανθρωπότητα και κατέδειξεν ότι ύπό τόν θαυμάσιον της Ελλάδος ούρανόν έγεννήθησαν και έξετράφησαν ήρωες και μάρτυρες τότε, οί'τινες, διά της έθελοθυσίας και αύταπαρνήσεώς των, κατέδειξαν εις άπαντα τόν γνωστόν κόσμον ότι γινώσκουσι ν' άποθνήσκωσιν υπέρ της πατρίδος και της θρησκείας και προεκάλεσαν τήν προσοχήν και την φιλανθρωπίαν παντός ευγενούς άνθρωπου.

Διά νά έπιτελέσωσιν όμως τό γιγάντιον έργον των ούτοι και διά νά πείσωσι τόν κόσμον άπαντα, και αυτούς τους τυράννους των, αφειδώς έχυνον, τό ευγενές αίμά των, διαμφισβητοϋντες βήμα προς βήμα τήν κληρονομίαν τών πατέρων των άπό της απληστίας του αίμοχαροϋς δυνάστου, και εμάχοντο δι' όλων τών ατελειών και τών στερήσεων. Μάρτυρες δέ τούτου εστωσαν τό Μανιάκι, τα Δερβενάκια, τό Βαλτέτσι, τ ό Μ ε σ σολόγγιον, ή Βέργα του Α λ μ υ ρ ο υ, τό Χάνι της Γραβιάς, ή Κλείσοβα,ο Πειραιεύς, α ι Αθήναι, τά Μεσσηνιακά φρούρια και τοσαυτα άλλα ιερά τής πατρίδος εδάφη, επί τών οποίων εκείνοι εσπειρον τά οστά των και έχυνον τό αίμα των.

Τήν δόξαν και τό κλέος αυτών ουδέν έν τω κόσμω τούτφ δύναται νά μειώση, και τουναντίον τά άδοξα έπελθόντα εσχάτως γεγονότα, εξύψωσαν τήν τιμήν τών προμάχων τούτων τής μεγάλης ημών πατρίδος.

Κοιμώνται ούτοι εντός τών τάφων των και έν αύτοις περικλείονται τά άγια και ιερά αυτών οστά, και καιρός επέστη ν' άναγερθώσιν εις άνάμνησιν και παραδει-γματισμόν τών μεταγενεστέρων, διά τής ανεγέρσεως άνά πάν τό κράτος, τών ανδριάντων αυτών, οϊτινες, αγαθή τύχη, ήρξαντο άπό τής ιδρύσεως έν Ναυπλίω του μεγάλου στρατάρχου τής πατρίδος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Καιρός ήδη ν' άνεγερθή άνδριάς και του άγωνισθέντος έκθύμως έν Μολδοβλαχία, Κων) πόλει και ταΐς λοιπαΐς ύποδούλοις έλληνικαϊς έπαρχίαις εις έπίτευξιν τής κατά τής Τουρκίας επαναστάσεως, του ύψώσαντος τήν σημαίαν τής ελευθερίας έν Καλάμαις τη 21 Μαρτίου 1821 και του πεσόντος ως υπουργού τών Εσωτερικών και ως αρχηγού τών ελληνικών στρατευμάτων κατά του Ίμβραήμ Πασά έν Μανιακίω, τήν 20 Μαΐου 1825, Γ ρ η γ ορίου Δικαίου Φλέσσα, ή Παπαφλέσσα καλουμένου, μετά τών ανεψιών του Δημ. Ήλ. Φλέσσα αντιστράτηγου, Γ ε ω ρ γ. Π. Φλέσσα χιλιάρχου, Βοϊδή Μαυρομιχάλη χιλιάρχου, Π. Κ ε φ άλ α στρατηγού κλπ.

"Ελθετε λοιπόν σπεύδοντες οι έλληνες και οι ευγενείς φιλέλληνες διά του οβολού υμών νά κατορθώσωμεν τήν άνέγερσιν τοιούτου μνημείου, όπερ θέλουσι παρακολουθήσει και πολλά άλλα, παραστήσοντα τήν ζώσαν Ιστορίαν τής Ελλάδος καί έπαληθεύσοντα τόούκ έα με καθεύδ ε ι ν...

Έν Καλάμαις τη 10 'ΙΟυνίου 1900. Ή επιτροπή

Θεόδ. Σπυρόπουλος οικονό,ος, Γεώργ. Χρυσασπάθης, ιατρός Μιχ. Ασημακόπουλος ιατρός Ίω. Δανασής, εργοστασιάρχης Παναγ. Μπενιάδης, έμπορος Άλέξ. Συρμόπουλος, διευθυντής Έθν. Τραπέζης. Άθαν. Κάβουρας, δικηγόρος Νικόλ. Καλλικούνης, εργοστασιάρχης Ά) φοί Στασινόπουλοι, έργοστασιάρχαι Γεώργ. Δ. Κυριάκος, διεθυντής έργοτασίου Ζάνου και Ρώς. Χριστόδ. Δίκαιος, δικηγόρος Ίωάν. Φ. Κωστόπουλος, εύπορος, Θεμ. Κουτσομητόπουλος, φαρμακοποιός Ν. Νικολόπουλος, έμπορος Όθων Ρέντζος, γυμνασιάρχης Κ. Βογιαντζής, εργοστασιάρχης Δ. Τζάνες, δικηγόρος , Αδελφοί Μαραβα, έργοστασιάρχαι Α) φοί Ρεμπουτσάκου, έργοστασιάρχαι Λέων. Κοντέας εργοστασιάρχης

Σταύρος Κλαπέας, Πρόεδρος του Λαϊκού Ταμιευτηρίου. Ν. Καρβελας, πρόεδρος συλλόγου

Θ. Β. Καλλιάνης, πρόεδρος συλλόγου.