Descendants of Αθανάσιος Δημήτριος Φλέσσας

Generation 1

1. Αθανάσιος Δημήτριος 1 Φλέσσας was born in 1765 in Πολιανή, Καλαμών. He died in 1825 in Έπεσε στη μάχη της Θουρίας.

Notes for Αθανάσιος Δημήτριος Φλέσσας:

Αδελφός του Παπαφλέσσα. Το 1821 'ελαβεν μέρος στην απελευθέρωση της Τριπολιτσάς και Καλαμάτας. Σημετείχεν των μαχών, Βαλτετσίου, Δερβενακίων και Θουρίας, δια την αναχαίτηση του Ιμπραήμ, όπου και έπεσεν.

'Από έκθεσι τού στρατηγού Γεωρ. Γιατράκου πού συνετάγη στίς 30 Μαϊαυ 1825 στή Γιάνιτζα πέρνουμε αποσπάσματα. Για τίς 28 Μαϊαυ (πού κατελήφθη αμαχητί ή Καλαμάτα) γραφει: "... γνωρίζετε δέ ένώ φεύγει τό στρατευμα, πώς έμπορή ό ανθρωπος να κάμη κομάντον να πολεμήση. Ti να κανομεν; ... '0 Μπέης έτραβηξεν κατά τήν Σέλιτσα, έγώ δέ, ... έτράβηξα τήν Γιάνιτζα. Μέρος στρατιωτών μου έτράβηξε για Κουτζάβες (σ.σ. 'Αλαγονία) ... '0 έχθρός έπροχώρησεν καίων, κυνηγών καί φονεύων έως είς Μαντίνειες όπου, 'αv αποφάσιζε να πηγαίνη έμπρός, έφθανε είς Σκαρδαμύλαν χωρίς ντουφέκι ... Τα στρατεύματα μας διεσκορπίσθηκαν καί δέν έμειναν πουθενά καλά ότι δέν ήθέλησαν νά κλεισθούν είς Κολαματαν, δέν έστυθησαν μήτε εις τα βουνό, δηλ' έφυγαν ... καί έπήγαν ε i ς τά σπίτια των, ομού σημαντικοί καί στρατιώται.

'Ομοίως έκαμαν καί oi Σπαρτιάται καί αφήκαν τόν Μπέην μόνον". καί συνεχίζει: "Να γυρίσω εις τήν έπαρχίαν δέν έμπορώ, αλλα ... να ύπαγω οθεν εϋρω άλλα στρατεύματα νά ένωθώ δια νά χαθώ πουθενά,........κατά τήν δειλίαν πού βλέπω είς τούς ανάνδρους "Ελληνας, οπου ένας Τούρκος κυνηγά έκατόν, καί οί έκατόν χιλιάδας (παει ή 'Ιστορία) οπού ανάθεμα οπού τούς ώνομασεν "Ελληνας καί δέν τούς έλεγε 'Εβραίους ...." (Μ.Η. Φερέτος ο. α.). (σ.σ. Μέχρι προ ολίγων έτών ο λαος τών 'Εβραίων έθεωρείτο δειλότατος.)

Kai δέν βρέθηκε κανείς νά "χτυπήση, να αντισταθή" στον Αίγύπτιο;

'0 Χρ. Παρασκευόπουλος (ό. α. σελ. 58, 59) γραφει: "Παντες έτραπησαν είς φυγήν. Μόνον οί Φλεσσαίοι (σ.σ. αναφέρει τούς Νικήταν, 'Ιωαννην, 'Αθανάσιον, Νικόλαον καί 'Ιωαννην τού Νικήτα μετά 800 ανδρών) καταλαβόντες τα προ τής Θουρίας υψώματα, έκαμαν τα στρατεύματα τού 'Ιμβραήμ κατά τήν εϊσβολήν των πρός τας Καλαμας, να ύποστούν τρομοκτικήν έπίθεσιν. Οί Φλεσσαίοι έπέπεσαν κατά τού αριστερού τού προελαύνοντος έχθρού, αναχαίτησαν αύτόν, τον έξηνάγκασαν να λάβη τάξιν μάχης, ή οποία μαλιστα διήρκεσεν πολλάς ώρας. Κατα τήν μάχην αύτήν, ήτις έδωκε καιρόν νά φύγουν τα γυναικόπαιδα τών διαφόρων χωρiων προς τας Καλάμας καί έκείθεν προς τήν Σέλιτσαν καί τα Πηγάδια, έφονεύθησαν ο 'Αθανασιος Φλέσσας καi ο Νικόλαος Φλέσσας. '0 Νικήτας ώς έκ θαύματος έσώθη ύπό τού εικοσαετούς τοτε υίού του 'Ιωάννου μεταφερθείς πληγωμένος είς τήν Μονήν Γαρδικίου, προς περιποίησιν τών δύο πληγών, ας έλαβε πολεμών. 'Αλλά τραύμα έλαβε καί ο 'Ιωαννης είς τήν δεξιάν κνήμην, καθ' ήν στιγμήν ξιφήρης έπέπιπτε κατα τών έχθρών, μή δυνηθείς να στηριχθή καί πεσών ήχμαλωτίσθη. Είχε μάλιστα τήν οικτράν τύχην να καή ζών, κρεμάμενος εκ τινος δένδρου ( Πλάτανος Αγίου Φλώρου) καί παρέχων μακάβριον θέαμα είς τούς παρισταμένους "Αραβας στρατιώτας, οί οποίοι έτεμάχιζον τας καιομένας σάρκας του. '0 μαρτυρικος θανατος τού 'Ιωάννου Φλέσσα ύπήρξεν αποτέλεσμα τής έξαγριώσεως τών Αίγυπτίων, ένεκα τών πολλών απωλειών, ας έσχον". (σ.σ. (1) Oi Νικήτας, 'Ιωάννης, 'Αθανασιος καί Νικολαος ήσαν αδελφοί τού Παπαφλέσα. (2) '0 'Ιωαν. Νικήτα Φλέσσας ήτο τότε ήλικίας 25 έτών). ~ '0 Τρύφ. Εύαγγελίδης δια τόν 'Ιωάννην, αδελφόν τού Παπαφλέσα γραφει:"... έπετέθη μετα τού αδελφού του Νικήτα έπικεφαλής έξακοσίων Μεσσηνίων κατά τού αριστερού του εις Καλάμας προελαύνοντος Ιμπραήμ, εις τας τάξεις του οποίου επέφερε μεγάλας καταστροφάς.

Αθανάσιος Δημήτριος Φλέσσας had the following children:

i.   Δημήτριος Αθανάσιος2 Φλέσσας was born in 1793 in Κουρτζαούσι.

Notes for Δημήτριος Αθανάσιος Φλέσσας:

Δημήτριος τού 'Αθανασίου Φλέσσας Υίος του ϋπο Β.Σ. 4

'Υπηρέτησε ώς στρατιώτης στό Σώμα τού οπλαρχηγού 'Ιω. Νικ. Φλέσσα (ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12-5-1966)

6'louviou 1823 Προτείνεται από τον 'Αναγνωσταρα δι' έκατονταρχ Εθνική Βιβλιοθήκη Τμήμα Χειρογράφων Φάκελος υπ.αριθ. 21 Προσωρινή Διοίκηση τηε Ελλάδος

Προς τον Δημήτριον Αθανασίου Φλέσια.

Αριθ. πρωτ. 18499

13 Ιουνίου 1823

Η Διοίκησις με την υπ'αριθ. 1786, δια τας πιστάς προς την πατρίδα εκδουλεύσεις σε προβιβάζει με τον βαθμόν της εκαντονταρχίας.

Οι υπουργοί του πολέμου

Α. Παπαγεωργίου

Χρ. σερεβός

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Τομαράς

Αριθ. Πρωτ. 418

Το Αρχειοφυλάκιον της επικρατίας Δηλοποιή ότι ο Κύριος Δημήτριος Αθανασίου Φλέσσας εζήτησεν απο το αρχειοφυλάκιον αντίγραφον του, επ' ονοματός του, εκδοθέντος στρατιωτικού διπλώματος κατα την εριτήν περίοδον.

Το αρχειοφυλάκιον παρατηρήσας τα αρχεία του Υπουργίου του Πολέμου της τότε περιόδου...........

ότι τή 12 Ιανουαρίου 1829 επεδώθει επ' ονόματος του Κυρίου Δημητρίου Αθανασίου Φλέσσα δίπλωμα χιλιαρχίας υπ. αριθ. 1768

Τή 9 Απριλίου 1833

Ο Αρχαιοφύλαξ της επικρατίας

Βαϊος Γεωργίου

Αρι 18499 αριθ 715

'0 υίος του Παναγιώτης, κάτοικος Ντελίμεμι (:ΑϊΘαία), τήν 11 'Iouviou 1865 ύποβάλλει αίτησιν "περί αποζημιώσεως ή αμοιβής τών κατα τον 'Ιερον 'Αγώνα Στρατιωτικών έκδουλεύσεων τού μακαρίτου πατρός μου Δημητρίου Αθ. Φλέσσα" Δημήτριος Αθαν. Φλέσσας δια του κληρονόμου υιού του Παναγιώτην προς το αρχαιφυλάκιον

Αιτηση από 11 Ιουνίου 1865

7'Ιουλίου 1824 'Επροταθη απο το 'Υπ.'Εσωτ. ώς πολιταρχης 'Εμπλακίων (ΓΑΚ 'Υπουρ. 'Εσωτ. Φακ. 35) 9Ίανουαρ.l825 Χιλίαρχος (ΓΑΚ, 'Εκτελ. Φ. 51) -

Είναι άγνωστον απο ποτε, αλλά μέχρι τών αρχών τού Φεβρουαρίου 1825 έχρημάτισε           Πολιτάρχης Κορίνθου (ΓΑΚ,'Υπ.Πολ.Φ.l42 αριθ.

125)-

'Απο 9 Φεβρουαρίου 1825 διετέλεσε Πολιτάρχης'Εμπλακίων ώς τούτο καταφαίνεται έκ τών κατωτέρω έγγράφων.

Προς τό έξοχον ϋπουργείον τών πολεμικών

ό ϋποφαινομενος πολιτάρχης τής έπαρχίας έμπλακίων έσωθεν περικλείω λογαριασμόν μισθών σιτηρεσίου καί ψωμίου.25. στρατιωτών τής πολιταρχίας μου, απο 9 φεβρουαρίου: έως 22: μαϊου συμποσούμενον είς γρ. 4943: καί παράδες 30:          ..................προσθέτων είσέτι είς τήν παρούσαν μου τούς μισθούς

καί τά σιτηρέσια τών ϋπό τήν οδηγίαν μου 25: στρατιωτών μετ'α τών οποίων έξεστρατευσα κατα τού έχθρού (κατά τήν από 2: μα'iou 1825: σταλείσαν μοι διατογήν τοίι ϋπουργού τών πολεμικών) καί έχρημυτισα απο 22: μαϊου έως δέκα τού παροντος 8βρίου, κατά το έσωθεν περικλει'ομενον αποδεικτικον τού στρατηγού νικήτα δικαίου. Παρακαλώ λοιπον το έξοχον ϋπουργείον......... (ακολουθεί λογαριασμος δια τήν έκστρατείαν, κατα τού έχθρού δια γροοια 4.222:20) , τή 10:8βρίου 1825ναύπλιον μένω μέ βαθύτατον σέβας

ό πολιταρχης έμπλακί Δημήτριος Α. φλέσια Συναπτεται: 1ον (κατάλογος τών στρατιωτών.)

τής 10: οκτοβρίου: Ι825:Λεοντάρι.-

Δημήτρις Α φλέσια

2ον (αποδεικτικον)

Διά τού παροντος μου γίνεται δήλον, ότι ο χιλίαρχος Δημήτριος Α: φλέσια ήτον ϋπο τήν οδηγίαν μου μετα 25: στρατιωτών απο τας 22: Μα'iou μέχρι 10: Οκτωβρίου καί έξετέλη τα χρέη του ακριβώς καί αόκνως, καί εϋρίσκεται ακόμη έως τώρα είς το οτρατοπεδον μετα τών στρατιωτών του.

είς δέ τό διαστημα ολον τούτο δέν έλαβε οϋτε μισθον οϋτε σιτηρέσιον. διό καί δίδω προς αϋτόν τό παρον μου προς ένδειξιν.-

'Εν Ναυπλίω τή 10: Οκτωβρίου ' 1825:                 Υπογραφή

ΓΑΚ Φ142 αριθ.126                              νικητας δηκεος

'Επί τού νώτου: 3000/Δημητριος Α φλέσα/12/8/βρίου 1825

"να παρουσιάση τα αποδεικτικα τού έπάρχου Έμπλακίων"

(ΓΑΚ, Ύπ. Πολέμου Φακ. 142)

ΑΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ71

Πρότασις Αναγνώστη Παπαγεωργίον περί Στρατιωτικών προαγωγών.

(Αρχεία Εθνικής Παλιγγενεσίας τόμος αριθ. 71

Σεβαστή Διοίκησις

Επειδή και ή Διοίκησις ευγνωμονούσα εις τάς πιστάς έκδουλεύσεις πολλών συμπα-τριωτών τους άντεβράβευσαν κατά τον Διοργανικόν Νόμον μέ βαθμούς ανάλογους κατά τήν μαρτυρίαν των αρχηγών αυτών.

Επειδή και επί τήν επαρχίαν Λεονταρίου, εις την οποίαν ήμην αρχηγός εξ αρχής του ίεροΰ τούτου αγώνος* έγνώρισα υποκείμενα τω όντι άξια προβιβασμού διά την έπιμονήν είς τάς μάχας των? διά τήν άνδρείαν των. διά τον πατριωτισμόν των, διά τήν περί τήν Διοίκησιν εύπείθειάν των καϊ λοιπάς άτομικάς άρετάς των.

Επειδή και εις τήν παρούσαν εκστρατείαν δύνανται αυτά τά υποκείμενα νά κεντη-θούν έτι πλέον από φιλοτιμίαν και νά εξαφθή εις τήν ψυχήν αυτών νέος και περισσότερος ζήλος προς έκδούλευσιν της πατρίδος.

Διά τούτο, ίνα φανώ και προς αυτούς δίκαιος αρχηγός και προς τήν Σίβαστήν Διοίκησιν ευγνώμων πατριώτης, τολμώ νά καθυποβάλω υπ' όψιν αύτης είς τον περικλειόμενον υπογεγραμμένον κατάλογον τά ονόματα των διαληφθέντων υποκειμένων, μεθ' ών βαθμών αναλόγων γνωρίζω διά νά προβιβασθώσιν, εάν ή Σεβαστή Διοίκησις» παρέχουσα πίστιν εΐς τάς μαρτυρίας μου. έγκρίνει αυτούς άξίους πρσβιβασμου.

Έν Τριπολιτζά τη 6 Ιουνίου 1823Ό Στρατηγός

Αναγνώστης Παπαγεωργίου

Κατάλογος των έκ της επαρχίας Λεονταρίου υποκειμένων άτινα καθυποβάλλονται επί προβιβασμώ ύπ' όψιν της Διοικήσεως

Χιλίαρχοι

1. Χριστόδουλος Δικαίος 2. Νικήτας Δικαίος

Εκατόνταρχοι

7.Δημήτριος 'Αθ, Φλέσιας

8.Μπαλάσης

Πεντηκόνταρχοι

9-Θεοδωράκης Λάμπρου

10+Δημήτριος Μεταξάς

II-Θεοδωρής Χάπας

Notes for Ιωάννης Αθανάσιος Φλέσσας:

Αναφέρεται ως στρατιώτης στο Σώμα του Ιωάννου Νικήτα Φλέσσα (βλ. Εφημ. Αθηνών "ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ" 12 Μαϊου.

Στην διαθήκη του αδελφού του Ηλία Αθανασίου Φλέσσα αναφέρετε ότι έχει τρία κορίτσια και τούς αφίνει ένα χωράφι στη θέση Κότρωνα.

31 Jan 1873. He married Παρασκευή.

Notes for Λεωνίδας Αθανάσιος Φλέσσας:

Ατεκνος

ΒΣ 31

Φλέσσας Λεωνίδας τού 'Αθανασίου Υίός τού ύπό Β.Σ. 4.

Εύρίσκετο εϊς Κωνσταντινούπολιν πλησίον τού 'Αρχιμανδρίτου θείου του .

"Ελαβε μέρος στήν απελευθέρωσι τής Καλαμάτας. 'Ακολούθησε τόν θείον του 'Αρχιμανδρίτην είς Καρύταινα, "Αργος, Κόρινθον. (1821)

1823-Τήν 6 Ίouvioυ ό 'Αναγνωσταράς τόν προτείνει διά πεντηκόνταρχον καί προάγεται. ("Λυτό έγγραφα" βιβλ. 12 τόμος 2ος αελ. 89.)

-Τήν 29'Ιουνίου 1823 ό Παπαφλέσας τόν προτείνει διά Ταξίαρχον, διότι έξ άρχής τού ίερού αγώνος τόν ακολούθησε μέ προθυμίαν καί παρευρέθη είς όλας τάς ανάγκας τής Πατρίδος, πολεμήσας μέ πίστιν καί άνδρείαν κατά τών έχθρών. (βλ. έγγρ. 769/29 'Ιουν. 1823)

'Αρ. 3413 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό 'Ϋπουργείον τών 'Εσωτερικών Δηλοποιεί

"Οτι ό καπ. Λεωνίδας 'Αθανασίου Φλέσσας είχε διορισθή διά τού ύπουργείου τών 'Εσωτερικών, κατ' έπιταγήν τού 'Εκτελεστικού Σώματος, πολιτάρχης είς τήν 'Επαρχίαν 'Ανδρούσης, έμεινε δέ έκεί μήνας πέντε, έχων μεθ' έαυτού 150 στρατιώτας.

'Εν Ναυπλίω τήν 8 'Ιουλίου 1824

'0 'Υπουργος τών 'Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος

'ό Γενικάς Γραμματεύς Γ.Γλαράκης

(ΓΑΚ. 'Υπ. 'Εσωτ. Φακ. 35, αριθ. 162)

Προς τά 'Ϋπουργείον τού πολέμου

Διατάττεται τό ύπουργείον τούτο να διατάξη τάν Πάνον Γαλάνην μέ τούς έξήντα στρατιώτας του ν' άκολουθήση ύπό τήν οδηγίαν τού Κ.(υρίου) Λεωνίδα Φλέσσαν μέ τήν απαιτουμένην προθυμίαν καί προσοχήν είς τά χρέη του.

Ναύπλιον τή,: 13 : 8βρίου : 1824 (Τ.Σ.) ο 'Αντιπροεδρος

Παναγιώτης μπάτασης ασημακης Φωτήλας αναγνώστης σπυλιοτάκης 'Ιωάννης Κωλέττης ο Προσωρ: Γεν. Γραμματεύς Π. Γ. Ροάιος

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φbκ. 33)

Περίδος Γ! Προσωρινή Διοίκησις τής'Ελλάδος αριΘ. 139 Το έκτελεστικον Σώμα

Πρός τό ύπουργεϊον τού Πολέμου

Διορίζεται το ύπουργείον τούτο να σχηματίση τούς είς χιλίους αριθ: 1000: στρατιώτας διορισθείσαν 'Εκτελεστικήν δύναμιν τής Διοικήσεως, όπου προδιετάχθη χθές από τούς έφεξής. από τόν Γενναιώτατον :Στρατηγόν Μοκρυγιάννην διακοσίους: άρ:     200

(5)+ από Κ. Λεωνίδαν Φλέσσα πενήντα.....50

στρατιώτας αρ. 1000

Ναύπλιον τή : 14 : 8βρίου 1824

(Τ.Σ.) ό 'Αντιπρόεδρος (χώρος κενός) άσημακης φωτήλας άναγνώστης σπυλιοτακης

ο Προσωρ: Γεν. Γρσμματεύς (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 33) Π. Γ. Ρόδιος

"Πρός τό Σεβσστόν Ύπουργείον τού Πολέμου

Κατά διαταγήν τής διοικήσεως άπ' άρίθ. 139 καί κατά τήν τού ύπουργείου τού Πολέμου ύπ' άρ. 98 έξεστράτευσα ύπό τήν άδηγίαν τού κατά τήν Αρκαδιάν διορισθέντος αρχηyού κυρίου Μακρυγιάννη μετά πεντήκοντα στρατιωτών μου από τάς 16 τού 'Οκτωβρίου. Μετά ταύτα έστάλησαν οί στρατιώται μέ τόν έξοχώτατον υπουργόν τών 'Εσωτερικών κύριον Γ. Δικαίον, διότι έγώ έμεινα έδώ από άσθένειαν. Οθεν άναφέρω τόν λογαριασμόν μου ώς άκολούθως, διά νά μέ πληρωθώσιν oi μισθοί καί τά σιτηρέσια τών στρατιωτών μου. 'Εγώ δέ είμαι έτοιμος νά άκολουθήσω όπου ή Σεβαστή Διοίκησις ήθελε μέ διατάξει.

Μισθοί διά 50 στρατιώτας προς 25 τόν μήνα

διά ένα μήνα καί ήμέρας 17 (συνολικά) γρόσ. 1950.10

Διά γεμεκλήκια 8 ήμερών πράς 15 τήν ημέρα   γρόσ. 120

Διά μισθόν μου ένός μηνάς καί 17 ημερών       γρόσ. 188

2.258.10

Ταύτα είναι διά τα άποία πορακαλώ τήν Σεβαστήν Διοίκησιν να μέ πληρώση, διότι oi στρατιώται μου ζητούν έπιμονως τούς μισθούς τους.

Μένω εύσεβάστως

'Εν Ναυπλίω τή 8 Δεκεμβρίου 1824 ο πατριώτης

λεωνίδας Φλέσσας " (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 25)

1825

. Στίς 13 'Iavouαρioυ προήχθη είς χιλίαρχον (Μ.Η. Φερέτος)

Περ. Γ! ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΑΔΟΣ αρ.έγγρ.6428 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικύν Σώ

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 πολιταρχης Κορίνθου κύριος Λεωνίδας Φλέσσας αναφέρεται είς το ύπουργείον τούτο δι' αναφορας του, οτι έκστρατεύει ώς προδιεταχθη διά τό Νεόκαστρον μέ τούς ύπό τήν οδηγίαν του έξήκοντα στρατιώτας.

Το υπουργείον τούτο, κατά χρέος, καθυποβάλλει τήν προθυμίαν καί τον πατριωτικόν ζήλον καί εύπείθειαν τού ρηθέντος πολιτάρχου ύπ' οψιν τού Σεβαστού 'Εκτελεστικού Σώματος.

'Εν Ναυπλίω τή 14 Μα'ίου 1825 ά ύπουργός τού Πολέμου

Αδαμ Δούκας         ό γενικός γρομματεύς (Τ.Σ.) Δημήτριος Σαλτέλης

(ΓΑΚ. 'Εκτελεστικον. Φακ. 11)

("Μεσσηνιακα 1968" σελ. 467)

. 1836 Κατετάγη ώς Δεκανεύς ('Υπολοχαγος) είς τήν 12 Τετραρχίαν τής Βασιλικής Φάλαγγος. (φΕΚ 26/10 'Iouvioυ 1836) (βλ. Β.Σ. 32, τοϋ . Νικήτα Δημ. Φλέσσα)

. 1867 Μέ τό κατωτέρω διάταγμα προήχθη σέ λοχαγό τής ένεργοϋ Φάλαγγος ώς "Φλέσσας". ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί προβιβασμοϋ είς τήν ένεργητικήν φάλαγγα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προβιβάζομεν κατ' άρχαιάτητα πρός πλήρωσιν χηρευούσης Θέσεως έν τή έν ενεργεία φάλαγγι.

Λοχαγόν τόν ύπολοχαγόν τής έν ένεργεία φάλαγγος Λεωνίδαν Φλέσσαν

'Εν 'Αθήναις τή 3 'Ιουλίου 1867

'Εν ονάματι τοϋ Βασιλέως

ο 'Αντιβασιλεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΟΤΣΑΡΗΣ

(ΦΕΚ. 47/8 Αύγούστου 1867 σελ. 564)

'Απεβίωσε τήν 31 Ίavouapioυ 1873 καί από τής έπομένης τοϋ Θανατου του έδικαιώθη συντάξεως ή σύζυγός του διά τοϋ κατωτέρω διαταγματος.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί άπονομής συντάξεως είς τήν χήραν τού Λεωνίδα Α. Φλέσσα.

ΓΕΟΡΓΙΟΣ A

Προτασει τού 'Ημετέρου.......κλπ...... έγκρίνομεν νά απονεμηθή πρός τήν Παρασκευήν χήραν τού αποβιώσαντος Λεωνίδ. Α. Φλέσσα λοχαyού τής ένεργού φάλαγγος, μηνιαία σύνταξις έκ δραχ. 45 άρχομένη από 1 Φεβρουαρίου ένεστώτος έτους.

(ΦΕΚ. 9/31 Μαρτίου 1873 σελ. 66)

iv.   Νικόλαος Αθανάσιος Φλέσσας was born in 1798 in Πολιανή, Καλαμών. He died in

1870 in Άγρυλλος. He married Σταυρούλα Κουμούτςου.

Notes for Νικόλαος Αθανάσιος Φλέσσας:

"Ελαβε μέρος στην άλωση της Καλαμάτας, Τριπολιτσάς, Βαλτετσίου, Δερβενακίων, Βέργας.

ν.   Ηλίας Αθανάσιος Φλέσσας was born on 20 Aug 1809 in Ντελίμεμι, (Αιθαία). He died

in 1880 in Ντελίμεμι, (Αιθαία). He married Αικατερίνη Παραςκευοπούλου.

Notes for Ηλίας Αθανάσιος Φλέσσας:

Βάσει της ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΤΟΥ Ατεκνος

Β.Σ. 19

Φλέσσας Ηλείας του Αθανασίου

Υίος τού ύπό Β.Σ. 4

'Εγεννήθη τό 1806.-

'Υπηρέτησεν ώς στρατιώτης στο Σώμα τού 'Ιω. Νικήτα Φλέσσα. ('Ηχώ τής

Μεσσηνίας, 12 Μα'iou 1966)

1823 Ταξίαρχος

1825 Χιλίαρχος

Στο 'Αρχεϊον Χειρογράφων 'Εθνικής Βιβλιοθήκης ύπάρχουν διάφορα έγγραφα περί

τούτου. '0 Φακελλος του έχει έτσι:

"-'Αριθ. 25198 'Ηλίας'Αθανασίου Φλέσιας

Αίτησίς του απο 12 Φεβρ. 184

'Αριθ. Μ. 22

'Αξ/κός 7ης Τάξεως

καί μεταξυ αλλων περιέχει: 'Αριθ. 2963           5198

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος '0 Πρόεδρος τού 'Εκτελεστικού

Κοτά τήν αναφοράν τού 'Υπουργείου Πολέμ

Διατάττει

'0 Κύριος 'Ηλίας 'Αθαν. Φλέσσας προβιβάζεται είς τον βαθμόν τής Ταξιαρχίας

'0 'Υπουργός τού Πολέμου να ένεργήση τήν παρούσαν.

'Εν Τριπολιτζα τήν 24 'Απριλίου 1823

(Ύπογροφαί)

'Ιω. 'Ορλάνδος θ. Νέζος 'Αριθ. 56.

Ο Μινίστρος τού Πολέμου Προς τόν κ. 'Ηλίαν 'Αθ. Φλέσσα Ταξίαρχον ......(τον συγχαίρει δια τήν προαγωγήν του)......

Σέ βεβαιώνω διά τήν οποίαν καί έκ μέρους μου πρός το ύποκείμενόν σου τρέφω ύπόληφιν.

'Εν Τριπολιτζα τήν κδ απριλίου αωκγ

ο Μινίστρος τών έσωτερικών καί προσωρινώς τού πολέμου 'Ιωάννης Κωλέτης 392        3668

'Απόσπασμα τού Φρουραρχείου 'Αθηνών καί Πειραιώς τού από 10 Δ/βρίου 1835. '0 'Ηλίας 'Αθανασίου Φλέσσας έκ Πολιανής τής επαρχίας Λεονταρίου έτών 29 πρώην στρατιωτικος ... έξετασθη παρά τής ύγειονομικής έπιτροπής ... ούτος έχει έν οίδημα συριγγώδες ... έπειδή όντως ή πληγή του ... δέν δύναται να θεραπευθή, ανευ προφανούς κινδύνου τής ζωής του, καί ο πληγωμένος βλάπτεται έκ τούτου σωματικώς είς τήν έργασίαν του δια τούτο πρέπει vά προσέχη προτιμών τήν ανάπουσιν.

'Αθήναι τή 10 Δεκεμβρίου 1835

'Η ανωτέρω ύγειονομική έπιτροπή

Λιντερμάγερ τού Ελλ. Ταγματος 'Ιατρος

...........(;) ύπο ιατρός

Πελτζενδόρεν (;) Ιατρός Τάγματος

12/24 Δεκεμ. l835 'Επικυρούται το γνήσιον τών ύπογραφών τής ανωτέρας 'Επιτροπής 'Υγείας ύπο τού Φρουράρχου 'Αθηνών-Πειραιώς ο Συνταγματάρχης ύπασπιστής Α.Μ.

Λ. Λύδερ.

δια τού από 27 Φεβρ. 1845 πιστοποιητικού oi οπλαρχηγοί τού αγώνος: Θ.Γρίβας, Πέτρος Μαυρομιχάλης, Νικηταρας Στοματελόπουλος, Νικήτας Φλέσιας καί τρεις άλλοι μέ ύπογραφές δυσανάγνωστες πιστοποιούν οτι:

ο έκ τής κωμοπόλεως τής Πολιανής 'Ηλίας 'Αθαν. Φλέσσας "έξ αρχής τού 'Ιερού αγώνος έχων μεθ' έαυτού πολλούς καί έπί κεφαλής αύτών παρευρέθη είς διαφόρους σημαντικωτέρας μάχας, ώς καί πληγωθείς καιρίως κατά την Τρίπολιν. "Εχων δέ καί δίπλωμα χιλιαρχίας τών τότε Κυβερνήσεων."

Δι' έτέρου πιστοποιητικοϋ γίνεται φανερόν οτι παρευρέθη είς τας μάχας: Καλαμών, Καρυταίνης, Βαλτέτζη, Τρίκορφα, Βέρβενα, "Aργoς, Δερβενακια τής Κορίνθου, εϊς άλωσιν Τριπόλεως, είς Κρεμύδι Νεοκάστρου, κατά τοϋ 'Ιμπραημ πασα είς Μανιάκι, είς Σιροκα Πολιονής, είς Δερβενάκια Λεονταρίου, είς Ναύπλιον, είς Κορινθον καί είς αλλας πολεις. Πληγωθείς δέ είς Τρίπολιν παρά τών 'Αράβων.

Το πιοτοποιητικόν υπογράφει:

'Εν Πολιανή τήν 26 Αυγούστου 1846

'0 'Αντισυντογματάρχης νικήτας φλέσιας

'Επικυροϋται το γνήσιον τών ανωτέρω υπογραφών τοϋ 'Αντ/ρχου κ. Νικήτα Φλέσσα καί 'Αντώνη Μαυρομιχάλη (: δέν φέρει τήν ύπογραφήν του) Τήν 27 Αύyούστου 1846 'Εν 'Αγρίλω

ο Δήμαρχος 'Αμφείας κτλ.

Τοϋ απενεμήθη ο βαθμός τοϋ 'Υπολοχαγοϋ τής Φάλαγγος.

'Αναφέρεται οτο Μητρώον 'Αξιωμοτικών ύπ' αϋξοντα αριθμόν 2696

"Εχει βρεθεί απο τον Τίμο Φλέσσα τον Αύγουστο του 2001 η επίσημη διαθήκη του υπ αριθ. 4997 της 5 Ιουνίου 1853. Φαίνεται μεταξύ πολλών άλλων ότι είχε βαφτίσει την Παναγιώτα Βασιλείου Τζημογιάννη εις την οπίαν αφίνει ένα σικοπερίβολο εις την θέσιν Αγία Μαρίνα ή Ϊσωμα , όρια Ντελίμεμι και πολλά άλλα.

vi.  Αθανάσιος Αθανασίου Φλέσσας was born in 1812 in Κουρτζαούσι, Μεσσηνίας. He

died in Καρυά, Άργους.

Notes for Αθανάσιος Αθανασίου Φλέσσας:

Γεννήθηκε το 1812 στο Κουρ-τζαούσι, Μεσσηνίας; Και απεβίωσε στην Καρυά, Άργους. Είναι ο γεννάρχης των Φλεσσαίων του Άργους όπως πιστοποιούν, το συμβόλαιο υπ'αριθ' 10802 της 11ης Ιανουαρίου 1914 και οι εκλογικοί κατάλογοι του Δήμου Λυρκείας του 1875, 1879 και 1885. Είναι άγνωστο πως έλαβε το όνομα του πατέρα του και πως έφυγε από την Μεσσηνία για την Καρυά του Άργους όπου παρουσιάζεται ως Αναγνώστης Αθανασίου Φλέσσας προφανώς επειδή χειροτονήθηκε στην εκκλησία της Καρυάς ως «Αναγνώστης».