Descendants of Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας
Generation 1
1.

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλευτικού.

-20  Μαίoυ 1824.   'Ενεκρίθη  ύπο  τού  Βουλευτικού   αξιος  "τού  βαθμού στρατηγίας"

- Μέ τήν ύπ'   άριθ. 1532 21 Μαίoυ 1824 διαταγήν τού  'Εκτελεστικού Σώματος     προάγεται   είς   στρατηγόν.   

-  διά  τού  άπ'  αριθ.  9 20  'Iouvίoυ  1824  έγγραφου,  τό  Βουλευτικον μεγίστας χάριτας ομολοyεί πρός τόν βιογραφούμενον.

-5  'Ιουλίου  (1824)  διετάχθη  να  στρατολογήση  250  ανδρες  καί  έπί κεφαλής  αύτών  νά  συνεκστρατεύση  κατα  τα  παράλια  τού  Μεσσηνισκού Κόλπου, άπου θά συνεκροτείτο γενικόν στρατόπεδον, τιθέμενος υπο τήν άρχηγίαν τών Παν. Γιατράκου καί Διον. Μούρτζινου. (ΓΑΚ  'Υπ.  Πολ.  Φακ.  13  καί  24.}

1824:

από άπριλλίου 4: έως 29: Iouvioυ, ήμέρας 75: τά οσα έξοδα καί λουφέδες  έπλήρωσα  τών  στρατιωτών  δια  τήν  εύταξίαν  τού  Μεσσηνιακού Κόλπου:

('Ακολουθεί λεπτομερής Λογαριασμός)

γροσια δέκα χιλιάδας πεντακάσια έβδομήκοντα έπτά καί ζολοτα   105

                   1824: Ιουλίου: 23. Πολιανή                      Νικήτας Δ. Φλέσσας

(Τ.Σ.)   ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω  ο Γενικάς Γραμματεύς Δμήτριος  Τομαράς  (Γ.Α.Κ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 16)

Περ. Β'     Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

Αριθ.3007.   Πρός το 'Εκτελεστικάν Σώμα                  

Τό ύπουργείον τού Πολέμου

'0 Διευθυνθείς λογαριασμος τού στρατηγού Νικήτα Φλέσσα, άπο 4: άπριλίου έως 27: Iouvioυ τού προπαρελθόντος, όστις μ' ολον ότι δέν έπαρρησίασεν  τά  άνάλογα  άποδεικτικά  αύτού,  πλήν  δια  τήν  καλήν  του υπόληψην,  δια τό ένθερμον πατριοτικόν του ζήλον, καί διά τήν προς τήν διοίκησιν εύπείθειαν του, τό ύπουργείον τούτο έπικυρεί αύτούς.-

'Εν Ναυπλίω τή 4: Αύγούστου 1824

Είς άπουσίαν τού ύπουρyού (Τ.Σ.)

ο Γεν. Γραμματεύς (ανευ ύπογραφής) (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 19)

-Στίς 17 Αύγ.1824 άναφέρεται ότι είχε διοριοθή μέ 200 στρατιώτας νά περιφέρεται  στήν  'Επαρχ.  Πυλίας  ώς  έκτελεστική  δύναμις"  προς οντιμετώπισιν τών "άντικυβερνητικών"  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

- Σέ έκθεσι τού φροντιστού τού   στρατοπέδου τqς Πυλίας άνοφέρετοι άτι κατ' Αύγουστον 1824 είχε στρατοπεδεύσει στα παραλια τής Μεθώνης έπικεφαλής 80-100 άνδρών. (ΓΑΚ.  'Υπ. Πολ. Φπκ. 26)

- Διετάχθη μέ όλον τό σώμα τών άρμάτων του να παραμείνη στο Νησί (Μεσσήνη) "διά τήν εύταξίαν τής 'Επαρχίας"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑΔΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ

Περιοδ. Βα

Αρ.ος 4502-   Προς το'Υπουργείον τού Πολέμου. '0 Στρατηγός Νικητας Φλέσσας καθ' ό προαναφέρετοι απεφασίαθη απο τους  'Αρχηγους τού κατά τήν Μεσσηνίαν Στρατοπέδου να μείνη είς το  Νησί  δια  τήν  εύταξίαν  τής  έπαρχίας  εκείνης  .............

'Εν Ναυπλίω τή 6 Σεπβρίου 1824 Ο αντιπρόεδρος

Παναγ. μποτοσης 'Ιων. Κωλέττης Παν. Νοταράς Ροδιος (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φυκ. 27)

-7 Σεπτεμβρίου (1824) Μέ τή διαταγή 3796  διεταχθησαν  oi  Φροντισταί  τού  στρατοπέδου  τού Μεσσηνιακού Κόλπου vά διαθέτουν στο τμήμα του "τα αναγκαία"

Περ. Β.

 Πρός τούς Γενναιοτάτους Στρατηγούς Αρ.3891   Κυρ Π. Κεφάλαν καί Νικήταν Φλέσσα.

'0 Κύριος Γεώργιος Μπαπόνης προσανεφέρθη δι' αναφοράς του είς τήν  Σεβ.  Διοίκ. ότι  προλαβόντως  ό  Δημήτριος Παπατζονόπουλος,  καί Μήτρος  Πέτροβας,  καί  λοιποί  καπεταναίοι  ώρμησαν  είς  τό  χωρίον Ασλάναγα, καί τού κατεγύμνωσαν το σπήτι, αρπάσαντες τά ζώα του.

Παρακαλεiσθε λοιπόν όπως πληροφορηθέντες προσπαθήσετε νά εύρετε όσα τού αρπάχθησαν από τούς αντάρτας πράγματα, δια να έπιστραφώσι.

Το  'Υπουργείον τούτο σας ίδεάζει οπως ένεργήσετε τήν  θέλησιν ταύτην τής Σεβ: Διοικήσεως.

'Εν Ναυπλίω ίή 15 Σεπτεμβρίου 1824

(Τ.Σ.)   'Εν απουσία τών ύπουργών ο Γεν. Γραμματεύς Δημήτριος Τομαράς  (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φtiκ. 27)

- Σέ κατάστασι μαχητών πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. ('Υπουρ. Πολέμου. Φακ. 27)

Βρωμόβρυσι.

"1:   Ο Στρατηγος Νικήτας Φλέσσας

125. ο γραμματικός Κωνσταντίνος Αύτοί oi ανωθεν είναι ύπο τήν οδηγίαν μου είς τόν Μεσσηνιακόν Κόλπον κατά τάς διαταγάς τής Σεβ: Διοικήσεως από: 1: αύγούστου έως είς τον:

14 Σεπτεμβρίου κατ' ονομα. ο Στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

ο 'Επιθεωρητής τού στρατοπέδου Μεσσηνίας 'Αθανάσιος Μπολανόπουλος.

 

ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ.

-Στίς 20 Σεπτ. (1824) ο βιογραφούμενος ύπέβαλε τήν κατωτέρω προτασιν:  

-"Πρός τό Σεβαστον 'Εκτελεστικόν Σώμα

'Αναφέρω  ο ταπεινός  διά  τής  παρούσης  μου  αναφορας  δια  όσους  απο 'Ανδρούσαν  έφάνησαν  πρότερον  καί  νύν  αγωνισταί  διά  τήν  έλευθερίαν χύνοντες αίμα οίτινες καί μέχρι τέλους θέλει δείξωσι τήν οφειλομένην ευπείθειαν  είς  τάς  διαταγάς  τής  Σεβ. Διοικήσεως.  Διό  παρακαλώ  τήν κοινήν  ήμών  μητέρα,  δια  τήν  ποράκλησιν  τού  ταπεινού  σας  να  τούς προβίβαση είς τόν βαθμόν κατά τον κατάλογον όπού περικλείεται. Πολλάκις δίδω βάρος πρός τήν Σεβ. Διοίκησιν καί δέομαι συγχώρησιν.

Δέν έλπίζω ποτέ ή Σεβ. Διοίκησις να παραβλέφη τήν παράκλησίν μου, ώς γνήσιον αυτής τέκνον όπού είμαι. Kαί έγώ προτιμώ να χύσω μίαν ρανίδα αίματος παρα νά φονώ παρήκοος είς τά πορ' αύτής έντελλόμενα καί μέχρι τέλους. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακος Κολπος

ό τοπεινός στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: "Νά καθυποβληθή ή αναφορα τού Νικήτα Φλέσσα"

'Αριθ.4847 Ο καταλογος έκείνων όπού θέλει προβιβασθούν. Δήμος Πέτροβας είς αντιστρατηyον........

Δημήτρης τού 'Αγγελή είς έκατοντάρχους

Τή 20 Σεπτεμβρίου 1824, Μεσσηνιακός Κόλπος Ο στρατηγός Νικήτας Δ. Φλέσσας

Το  'Εκτελεστικδν Σώμα ένέκρινε τήν πρότασι τού Νικήτα Φλέσσα καί συμπεριέλαβε  στόν κατάλογο  τών  "'Αντρουσιανών"  καί  τόν  "Πολιανίτη" Χριστόδουλον Δικαίον Η διαταγή προαyωγής έχει ώς εξής:

Περ. Β! 'Αρ . 4880

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΝΣ ΕΜΑΔΟΣ  Το 'Εκτελεστικδν Σώμα Δυνάμει τού Νομου τής 'Επιδαύρου, διατάττει:

Oi  υποσημειούμενοι  προβιβοζονται  είς  τούς  ακολούθους  βαθμούς οίον,   Χριστόδουλος   Δικαίος,   Δημήτριος   Πέτροβας   είς   τόν   τής αντιστρατηγίας. .......,

Πέτρος Μπουρνάς τής πεντηκονταρχίας.

Το 'Υπουργείον τούτο νά ένεργήση τήν διοτογήν  ταύτην.

'Εν Ναυπλίω τήν 26 Σβρίου 1824

Ο Προεδρος   Γ. Κουντουριώτης,'

Ιωαν. Κωλέττης,'Αναγ. Σπηλιωτακης ,αν. Νοταρας

Ο Προσωρινος

Γεν. Γραμματεύς  Π. Γ. Ροδιος (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φοκ. 25)

Περιοδ. Βο

Γεν:Επιθεωθ τών 'Ελλην.Στρατευμάτων πρ: 199

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος

πρός τό έξοχον 'Υπουργείον τού Πολέμου.

"Χθές  λαβόντες  καί  άλλους  δύω  Καταλόγους  έκ  τού  έν  τώ Μεσσηνιακώ  Κόλπω  Στρατοπέδου  καθυποβάλλομεν  τά  ίσα  αύτών  είς έπιθεώρηοιν τού έξόχου τούτου ύπουργείου.

Κατάλογος Αος .......................

(ύπο τήν οδηγίαν τού αντιστρατήγου θοδωρή Κεφάλα)

.....  oμού .61 Κατάλογος Βος από: α: αύγούστου, έκστρατεία έως τάς 14: 7βρ: ύπό τήν οδηγiav τού Στρατηγού Νικήτα Δ: Φλέσσα

'Απλοί στρατιώται                 .      110

1:   Στρατηγός 1:  Χιλίαρχος 1:  Ταξιάρχης 5:   έκατόνταρχοι 6:   πεντηκόνταρχοι 1   γρσμματεύς 15:   oi αξιωματικοί    .15  125 186 'Αφαιρούνται oι αξιωματικοί    21 Απλοί στρ:  165

Ο  αύτος  έπιθεωρητής  'Αθανάσιος  Μπολανόπουλος  συνοδεύων  τούς ανωθεν  καταλόγους,  μας  ανοφέρει  καί  αύθις,  οτι  είς  τήν  Μεθώνης πολιορκίαν μή γενομένης δια τό ανοικονόμητον τής ζωοτροφίας καί αλλων αναγκαίων, ο έξοχώτατος  'Υπουργός κύριος Α: Μούρτζινος διέταξεν ολον τό αρκάδιον  στράτευμα,  καί Μοθωναίους χωριάτας  στρατιώτας  καί  τούς Νεοκαστρίτας νά έπιστρέψουν εις  τα  ίδι α,  νά είναι  έτοιμασμένοι  κα ί προσεκτικοί  όμως  είς  κάθε αναζήτησίν του διά  νά  προστρέξουν, ή δέ ρατζιόνα των, καί μισθοί νά τρέχουν.

Τή 30: Σεπτεμβρ: 1824   'Εν απουσία τού συνταγματάρχου

'Εν Ναυπλίω καί γεν: Επιθ: τών έλλ: στρατευμ;aτων

(Τ.Σ.)             ο γραμματεύς         Ιωαννης Γεωργίου

'Επί του νώτου: στρατιωτικός Καταλογος τού κατα τον Μεσσηνιακο Κολ. στρατοπέδου/Γεν. 'Επιθεωρητής.

(ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 30) Περιοδ. B Αριθ. 5212

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος Τό 'Εκτελεστικόν Σώμσ Πρός τό 'Υπουργείον τού Πολέμου

'Ελήφθη   ή  ύπ'  αριθ.  4187  αναφορά  τού  υπουργείου  τούτου  καί  ο έσώκλειστος   λογοριοσμός   τού   Στροτηγού   Νικήτα   Φλέσσα διά Στρστιωτικούς Μισθούς του από Αυγούστου μέχρι τήν 24: Σεπτεμβρίου είς γρόσια  έννέα   χιλιάδας  εκατόν  καί  παράδες δέκα.  'Αρ.   9,100.10  τούς οποίους  κατα   τήν  έπεξεργασίαν  τού  ύπουρyείου  τούτου  διετάχθη  το ύπουργείον  τής  Οίκονομίας  νά  τούς  έξοφλήση.  νά  φροντίση  όμως  τό ύπουργείον νά λάβη καί τήν απαιτουμένην τού φροντιστού έπιβεβαίωσιν, κατά τήν τάξιν καί ακρίβειαν.

'Εν Ναυπλίω τή 5 'Οκτωβρίου 1824 (Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος    γεωργιος κουντουριωτης

αναγνωστης σπυλιοτάκης

Ιωαν. Κωλέττης

Πανούτζος Νοταρας

ο Προσ. Γεν. Γραμμ: Π. Γ. Ρόδιος.- (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 31)

"Πρός το Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα

Δι τής  παρούσης  αναφοράς μου αναφέρω είς  τήν  Σεβ.  Διοίκησιν  καί παρακαλώ ώς γνήσιον καί  πρόθυμον τέκνον της,  να δεχθq τήν αναφοράν μου καί νά αξιώση εκάστου τον βαθμόν κατά περικλειόμενον κατάστιχον. Πάσχω  αενάως  δια  να  παραστήσω  όλα  τα  άξια  ύποκείμενα  είς  τήν εύπείθειαν τής Σεβ. Διοικήσεως διά τον φόβον κοί ώφέλιμον τού λαού. Εύελπις είμί ότι δέν θέλει μείνει άπρακτος ή παρακλησίς μου καί oi αξιωθέντες  θέλει  φανούν  είς  τας διαταγάς  τής  Διοικήσεως  καί  μέχρι θανάτου. Μένω μέ σέβας βαθύτατον.

Τή 14 'Οκτωβρίου 1824   Μεσσηνιακός κόλπος

Ο ταπεινός στρατηγός  Νικήτας  Φλέσσας  (ΓΑΚ 'Εκτελ. Φακ. 28)

 

-Κατά Νοέμβριον τού 1824 έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάπνιξιν στάσεως στήν Τριφυλία. Σέ διαταγή τού 'Υπ. Πολέμου απο 13 Νοεμβρίου πρός τόν Δήμο Πέτροβα, διατάσσεται ούτος νά ένωθή μετά τών σωμάτων τού Νικήτα Φλέσσα  καί  Κων.  Μπούρα  καί  νά  κινηθούν  πρός  'Αρκαδίαν  (Τριφυλία) οπου έκινούντο καί Μανιάτικα τμήματα. (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 39) -  Στ i ς  10 Δ/βρ i ου  1824 διετάχθη νά στρατολογήση 300 ανδρες  καi  vά έκστρατεύση στα παραλια τού Μεσσηνιακού Κολπου. (ΓΑΚ.'Υπ.Πολ.Φακ. 46)

1825

-Στίς 12 Φεβρουαρίου 1825 διετάχθη νά έκστρατεύση  στα  παράλια τού Μεσσηνιοκού κόλπου έπικεφολής 300 ανδρών (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φδκ. 72)

-Στίς 17  'Απριλίου (1825) διετάχθη νά στρατολογήση καί έκστρατεύση έπικεφαλής 300 ανδρών στα παράλια τής Πυλίας πρός αντιμετώπισιν του Ιμπβαήμ (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φακ. 71)

-'Ομοίως  τόν  αύτόν  μήνα νά  συyκροτήση  στρατόπεδα  είς  Κορώνην  καί Μεθώνην. (ΓΑΚ 'Εκτελεστ. Φακ. 'Απριλίου 1825)

-Στίς 23 'Απριλίου στρατοπεδεύει στό χωριό Βλαχόπουλο - Πυλίας. 'Ακολούθησαν  τά  πρό  τής  μάχης  καί  τά  τής  μάχης  τού  Μανιακίου

Πρός τό Σεβαστόν 'Εκτελεστικόν Σώμα.

'Επειδή  τοις  πάσι  γνωστόν,  είς  τήν  ουσίαν  τού  ποτέ  αδελφού  μου έμειναν κληρονόμοι πολλοί μεταξύ τών οποίων καί έγώ δέν είναι δίκαιον ή   διοίκησις   νά  προσκαλή   καί   νά   έπιφορτίζη   μόνον   έμέ   τούς χρεοφειλέτας.   έγώ  μ'  όλας  τάς  οποίας  ύπέμεινα  δυσκολίας,  από  τήν απόφασιν καί ίδιοτελή θέλησιν τών λοιπών συγκληρονόμων, έπλήρωσα τούς περισσοτέρους άχρι τούδε. είς το έξής όμως δέν ύπομένω νά πάσχω έγώ διά  τήν  ίδιοτέλειαν  τών  αλλων,  αλλά  καί  χρέος  δέχομαι  μόνον  τούς χρεοφειλέτας όσοι αναλόγως τής κληρονομίας πέσουν είς έμέ διά νά τούς πληρώσω  όταν  δυνηθώ  καί  νά  αναχωρήσω  έντεύθεν,  αποβλέπων  είς  το γενικόν  τής  πατρίδος  καί  οχι  τής  κληρονομίας  καί  απολαύσεως,  τήν οποίαν  ένεργούντες oι λοιποί  έμποδίζουν, καί  αμαυρώνουν  τήν  έδικήν μου ύποληψιν, αύτό τούτο αναφερομενος είδοποιώ δια νά μή κατακροτώμαι έγώ είς τό έξής πλέον ώς μόνος κληρονομος καί πληρωτής.

τή α! Νοεμβρίου 1825 Ναύπλιον

ο πατριώτης

νηκητας φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

'Εκ τών προγμάτων τού μακαρίτου αδελφού μου Γpηyopioυ Δίκαιου, τα πολυτιμώτερα (καθώς   δακτυλίδια   πολίτιμα,  μαλαγματικα,  ασημικά, λαχουρικά  καί   αλλα)  έκρύφθησαν,  τα  οποία  ή  νύμφη  μου  συμφώνως  μέ άλλους συγγενείς έκρυψαν είς ξένας οίκίας. Τώρα κατά τύχην ανεκαλύφθη ή αρπογή.  "Οθεν παροκαλώ καί αύθις τήν σεβαστήν Διοίκησιν (ώς καί μέ αλλην μου αναφοράν σήμερον ανέφερον) να ένεργήση μέ ολην τήν δυνατήν ταχύτητα  δια  να  εύρεθούν  τα  είρημένα  πράγματα.  Γνωρίζει  ή  Σ. Διοίκησις  οτι  έμποδίζομαι  έδώ  μόνον  καί  μόνον  νά  έξοφλήσω  τούς δανειστάς  τού  μακαρίτου  αδελφού  μου,  παρά  τών  οποίων  καθημέραν βιάζομαι.

Δια  τούτο  δέν  αμφιβάλλω  οτι  θέλει  γίνει  ή  ταχυτέρα  ένέργεια  είς τούτο. Μέ τοιαύτην έλπίδα μένω μέ τό ανήκον σέβας.

'Εν Ναυπλίω 3 Νβρίου 1825

Ο πατριώτης καί στρατηγός Νικήτας Φλέσσας

 

'Επί τού νώτου: Νά σταλή αντίγραφον τής παρούσης μέ διαταγήν πρός τό 'Υπ. 'Αστυνομίας νά λάβη καί άλλας πληροφορίας από τόν αναφερόμενον    (ΓΑΚ 'Εκτελεσ. Φάκ. Νοεμβρίου 1825)

Σεβαστή Διοίκησις 'Επειδή βλέπω ότι oι τοσο προλαβόντως σημαντικοί έκ πολλών αίμάτων αγώνες μας  δια  τών  οποίων  απηλλάχθη  ή  πατρίς  άχρι  τούδε  από  τάς έχθρικάς πολυειδείς  ορμάς  καί  έστερεώθη  τό  ψιλόν  τούτο  ύφασμα  τού  Διοικητικού συστήματος,  έματαιώθησαν  πλέον  απο  τήν  προς  τήν  πατρίδα  είσβολήν  τών 'Αράβων  έχθρών καi  έχων  ύπ'  οψιν  τήν πραγματικήν έκ πάλαι  αδυναμiαν  τών τοιούτων έχθρών (τήν οποίαν καί το ονομα "Αραβες βεβαιώνει) έπρεπε  βέβαια νά θαυμάζω,  παραβάλλοντας  τό  τοιούτον  ονομα μέ  το  τών  'Ελλήνων,  έαν  oi νέοι  έχθροi  μας δέν έβλεπον να μας πολεμούν μέ έκείνα τα μέσα τα από  όλα τα έθνη μετεχειρίσθησαν καί έτι έπιμόνως αύξάνουν είς τήν στερέωσιν τής ύπάρξεώς των καί διατήρησιν τών έθνικών των δικαιωματων, δηλαδή τών τακτικών,  αναίσθητος άρα  καί πολέμιος  τής  έθνικής  ύπαρξεώς  μας  είναι όστις  τών  πατριωτών  γνωρίζων  διά  σημαντικών  παραδειγμάτων,  δηλ.  τής δυστυχίας,   αίχμαλωσίας   καί   έσχάτως   τού   έπαπειλουμένου   τελείου έξολοθρευμού μας. τήν δύναμιν τού τακτικού δέν ήθελε συντρέξει καί ύπέρ δύναμιν  είς   τό  ισχυρότερον  καί  μόνον  πρός απαλλαγήν τών  ένεστώτων  καί ένδεχομένων    κινδύνων, άλλα καί τελείαν συντήρησιν  καί  ανάλογον  πρόοδον τής έθνικής μας ύππρξεως, μέσω τού τακτικού.

Αύτο  τούτο  αίσθανομενος  καί  έγώ  διά  να  έκτελέσω  τό  έσχατον  καί τελευτοίον σκοπόν μου, τον οποίον έχω είς τόν τής πατρίδος αγώνα, δηλαδή ύστερον  απο  τούς  έκπαλαι  πραγματικούς  στρατιωτικούς  μας  αγώνες  τούς οποiους ήδη μέ το αίμα  τώ αδελφών καi  λοιπών συγγενών καi  γειτόνων μου έπεσφράγισα,  να  θυσιάσω καi  τήν τελευταiαν τού αίματός μου ρανiδα  ύπέρ πατρίδος.  'Αναφερόμενος προσφέρω σήμερον τόν έαυτόν μου είς το σωτήριον τούτο μέσον τού τακτικού μ' ολην μου τήν πατριωτικήν πραγματικήν προθυμίαν μέ τήν  οποίον ύπόσχομαι  νά  κάμω οσους  περισσοτέρους  χωρίς  καμμίαν τής Διοικήσεως έφοδίασιν.  'Επιθυμώ όμως νά γνωρίση ή Διοίκησις καί νά καθ' ύποβαλη είς τούς τακτικούς νόμους (κανονισμούς) τα όσα είς αύξησιν καί φιλοτιμίαν μεταχειρισθώ είς τήν συλλογήν μου ταύτην (δηλ. θέλει δώσω τ' αναyκαία καί ανάλογα τής πολεμικής τακτικής αξιώματα είς τούς αξίους καί δυνατούς  τής  καταστάσεως  προς  τήν  οποίαν  τουλαχιστον  θέλει  καταστήσω κομπανίαν) δια ν' ακολουθήση καθ' όσον ταχέως το σωτήριον τούτο έργον το οποίον βέβαια έλπίζω να γένη παράδειγμα φιλοτιμίας καί είς τούς λοιπούς αληθείς πατριώτας τών οποίων oi αγώνες καί  τά αίματα χύνονται  έως τώρα είς  μάτην,  χωρίς  νά  συντείνουν  ποσώς  είς  απαλλαγήν  κάν  τού  ένεστώτος κινδύνου, αλλ' ούδείς μικράν αντίκρουσιν τής 'Αραβικής τακτικής ορμής.

Τή 8 Νβρίου 1825, Ναύπλιον

Ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσσας ('Αρχείον 'Αντιγραφων Μ.Η. Φερέτου.)

Σεβαστή Διοίκησις

Κατα τήν οποίαν, καί τοίς πασι γνωστόν, έδειξα πραγματικήν προθυμίαν είς  τάς  τής  πατρίδος  ανάγκας  από  τήν  αρχήν  τού  ίερού  αγώνος  αχρι τούδε, μέ πολλας οίκιακάς μου θυσίας, δέν έλειψα καί νύν αύθις βλέπων τον  έπαπειλούμενον  όλεθρον  τής  πατρίδος,  τόν  όποίον  τακτικώς πολεμώντας   μόνον,   δυνάμεθα   νά   απαντήσωμεν,  ανέφερον   είς   τήν Διοίκησιν, τήν συνδρομήν τήν οποίαν ήμπορώ οίοις δυνηθώ τρόποις  νά κάμω είς τό κοινωφελές τούτο καί μόνον σωτήριον μέσον τού τακτικού διά τό οποίον καί έλαβον απάντησιν τής Διοικήσεως, διά νά ταχύνω όσον δυνηθώ τό ίερόν τούτο έργον. 'Εγώ βλέπων καί τήν στιγμήν τής ενταύθα αργοπορίας μου πολλά σημαντικήν καί προς τήν έξ αύτής προξενουμένην βλάβην ήθελα  αναχωρήσω έκ προλαβόντως, έαν έπαρχιώται μου τινές κακία καί φθόνω, ίσως τού μελετουμένου κοινωφελούς τούτου έργου κινούμενοι, δέν  μέ  έμπόδιζον  ένταύθα, ζητούντες διά  πληρεξουσιότητος  τινός  τήν οποίαν  απατήσαντες  μέρος  τών  έπαρχιωτών  μου  στρατιωτών  έπιφέρουν μισθούς έγώ καθώς ποτέ τούς στρατιώτας μου δέν ήθέλησα vά αδικήσω, μ' εύχαρίστησίν  μου  δίδω  πρός  αύτούς  ο,τι αναλόγως  τής  μετ'  έμού δουλεύσεώς  των  κάμει νά  λάβουν  από  τήν αναχείρας  μου δισταγήν  τής Διοικήσεως γρόσια δηλαδή επτά χιλιάδες πεντακόσια Ν. 7.500 δια μήνας δύο  απο 2 Μαρτίου έως 'Απριλίου 2, στρατιώται 170, κοί από  'Απριλίου 2 έως Μα'ioυ 2, 130 όλοι συμποσούμενοι τριακόσιοι μισθοί  α! γροσια 25 τον  μήνα  έκάστου  ανευ  σιτηρεσίων,  διότι  είς  τό  είρημένον  διάστημα έτρεφον τούς στρατιώτας μου από  ίδια μου έξοδα καί τροφάς, δηλαδή έκ τών γροσίων δέκα χιλιάδων τά οποία παρά τού έκλαμπροτάτου Προέδρου έλαβον είς Μεσσηνίαν, ακόντο τού ατρατιωτικού λογαριασμού, καθώς καί έξ  αυτών  έδωσα  είς  τούς  είρημένους  γρόσια  χίλια  έκατον  γρόσια  Ν. 1.100 τά οποία έκπιπτόμενα έκ τών γροσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων μένει  νά  λαβουν  γρόσια,  έξ  χιλιαδες  τετρακόσια, Ν.  6.400  είς αποδεικτικό  τού  ταμείου  παρά  τής  ανά  χείρας  μου  διαταγής  τής Διοικήσεως,  όθεν  διά  να  μή  έμποδίζωμαι  έτι  ένταύθα  αδίκως  καί  νά ταχύνω τήν ένέργειαν τής κοινωφελούς αποφάσεώς μου αναφέρω  είς  τήν Διοίκησιν αύτό τούτο διά ν΄'α διατάξη όπου ανήκει να κρατηθώσιν έκ τής είρημένης  διαταγής  μέ  τήν  οποίαν  ή  Διοίκησις  έξώφλησεν  τούς λογαριασμούς μου τα δναλογούντα αυτοίς γροσια εξ χιλιάδας τετρακόσια Ν.  6400 διά  νά μείνω  έλεύθερος καί ακαταζήτητος από αυτούς  καί  νά αναχωρήσω έντεύθεν. Δέν έλπίζω ίδιον Δικαιοσύνης καί τής περιστάσεως, vά  έμποδισθώ  καί  αύθις  από  τά  μένοντα  χρέη  τού  αδελφού  μου,  τών οποίων τήν έξόφλησιν αι περιστάσεις έμπόδισαν διά νά μή γίνη, καθώς καί τών περισσοτέρων.  'Εγώ όμως πρός εύκολίαν καί αύτών, έλαβον τό  αναλογόν μου καi  το οiκονόμησα ώς εδυνήθην,  το δέ λοιπόν δύναται  ή Διοίκησις  ν'  ασφαλίση  μέ  τό  ακίνητον  ένταύθα  μένον  κτήμα  τού 'Αρχιμανδρίτου, έως  ότου οί περιστάσεις ευκολύνουν  τήν  πώλησίν του καί  ακολούθως  τήν  τελείαν  αυτών  έξόφλησιν.  Μένει  δέ  είς  τήν οίκονομίαν τής Διοικήσεως, ίνα ταχύνη τήν έντεύθεν αναχώρησίν μου, ή οποία χρησιμεύει τοσον είς τήν ενέργειαν τού κοινωφελούς σκοπού μου μέ τήν απάντησιν τής παρούσης μου καί διαταγήν της.

Μέ τό προσήκον δέ σέβας

Εύπειθέστατος Πατριώτης

Ναύπλιον Tή 14 Νοεμβρίου  1825

Νικήτας Φλέσσας   (ΓΑΚ. 'Υπ. Πολ. Φακ. 33)

 

- Στά  τέλη  Δεκεμβρίου  1825   διετάχθη  να  γίνη  έλεγχος  στά δικαιολογητικα   του,  μέ  τά  οποία  ζητούσε  10.000   γρόσια,   δια μισθοτροφοδοσία   τών  στρατιωτών  του  κατά  τήν  έκστρατεία  του   στο Δερβένι Μεγαλοπόλεως καί στή θέσι Σιρόκα, όπως είχε διαταχθή από τόν Θ. Κολοκοτρώνη.

(ΓΑΚ 'Εκτελ. 29 Δεκ. 1825 έγγρ. 3289)

Αριο. 1826

Πρός τό σεβαστόν ύπουργεiον τών πολεμικών Δια τού ταπεινού μου αναφέρω, ότι  μετα τον αναχωρισμόν μου απο τα αυτού καί έλθών είς τα έδώ, βλέποντας τήν μεyάλην ανάγκην έσυνέργησα μετά  τών  καπεταναίων  τής  Μεσσηνίας  καί  έσυστήθη  στρατόπεδον  είς Κουτζουκμάνην  τό οποίον  έχρησίμευσεν  μεγάλως  είς  τόν  τόπον  καί  έως ώρας  όπου ήτον δέν εύρε καιρόν ό έχθρός να κάμη τούς  σκοπούς του, τώρα  βλέπω, οτι  έξ αίτίας τών τροφών καί έφοδίων ίνα διαλυθή, καί είναι δυστυχία μεγαλωτάτη ο τόπος καί τον τρόπον πλέον δέν έχει όπού να οίκονομήση καθ' ότι είναι αφανισμένος απο τας προτέρας έφόδους τού έχθρού. αναφέρονται καί oi ίδιοι καπεταναίοι δι' αναφοράς τους είς το οεβαστόν  ύπουργείον  το  αναφέρω  καί  έγώ  ίνα  δώση  ακρόασιν  είς  τά γραφόμενα τους καί να τούς γίνη κομμιά προμήθει όπού νά μή διαλυθή καί  είς  τό  εξής  καθ'  ότι  ώφελεί  μεγάλως  νά  σώζεται  αύτο  τό στρατόπεδον  ότι  είς  ταύταις  ταiς  ρίζαις  εύρίσκονται  φυλαγμέναις περίτου απο είκοσι πέντε χιλιαδες ψυχαίς. καί μένω μέ σέβας

τή 10 Μαρτίου 1826 Γαρδίκι, Καλαμών

ο πατριώτης   Νικήτας Φλέσιας

 

'Επί τού νώτου: αριθ. 4794

Νικήτας Φλέσσας τή 9 'Απριλίου 1826

απαντησις ύπ' δρ. 16444 (ΓΑΚ 'Υπ. Πολ. Φάκ. 25)

Στίς 13 'Απριλίου 1826 τό Υπ. Πολέμου υπέβαλε τό ακόλουθον: Περ. Γ! 'Αρ. 16444 Πρός τό Σεβ. 'Εκτελεστικόν Σώμα

Ο  στρατηγός  Κ:  Νικήτας  Φλέσσας  δι'  αναφοράς  του  προς  τό 'Υπουργείον τούτο, τής οποίας καί αντίγραφον έγκλείεται, παριστάνει ότι  συναχθέντες  συνεκρότησαν  στρατοπεδον  είς  τήν  Κουτζουκ-Μάνην, φυλάττοντες  τάς  θέσεις  έκείνας  δια  νά  μή  προχωρήση  ό  έχθρός,  τό οποίον καί έκτοτε όπου συνεκροτήθη, ώφέλησεν ούκ ολίγον.  'Αλλ' ήδη όντες  ύστερημένοι  τών  αναγκαίων  τροφών  καί  πολεμοφοδίων  καί  μή δυνάμενοι νά έξοικονομήσουν έκεί δια τήν έρήμωσιν τών μερών έκείνων από  τάς  καταδρομάς  τού έχθρού, έξαιτούνται νά  γίνη  καί έντεύθεν  ή αναγκαία προμήθεια αύτών.

"Οθεν καθυποβαλλοντες υπ' οψιν τού  Σεβ.  τούτου  Σώματος, όπως λαβη τήν ανήκουσαν πρόνοιαν περί τής αίτήσεως τών αναφερομένων.

Τή 13 'Απριλίου 1826, έν Ναυπλίω ('Αρχείον 'Αντιγράφων Μ.Η. Φερέτου.)

 

 

 

-22-24 'Iouvioυ 1826. Μετέσχε τής μάχης τής "Βέργας" κατά τών 'Αράβων ('Εφημ. 'Αθηνών " Ηχώ τής Μεσσηνίας" 15 'Ιουλ. 1954.)

-1828 -

Κατά  Μάη  -   'Ιούνιο   υπηρετεί  ως   Φρούραρχος   στα   Δερβένια Μεγαλουπόλεως δια τον έλεγχο των "διαβαινόντων", oι οποίοι έπρεπε να είναι  εφοδιασμένοι  με  άδειες  των  Δημογερόντων.  (ΓΑΚ  "Εκτ.  'Επιτρ. Φακ. 24) 1827 είναι τα 150: τα εκατό μην λείψουν, διότι στοχάζεστε εις πιάν κατάσταση ευρίσκετε ή πολύπαθης πατρίς, και Μάλιστα αί Αθήναι· φανείτε λοιπόν πρόθυμοι εις αυτό το πατριωτικό χρέος, να μην μείνετε οπίσω από φας λοιπός επαρχίας τής Πελοποννήσου, διό να έχομε περισσότερο δίκαιον, και να τελειόνομεν άλας τας υποθέσεις τής επαρχίας μας, τους εδικός μας, και να λάβετε και τους επαίνους παρά της συνελεύσεως. Τούτο μην παραμεληθεί αλλά όσον ενεστί να τελειώσει.

βέβαιος, αν ότι θέλετε πράξη τα άνωθεν κατά τη γραφή μου.-

Σας ασπάζομαι και μένω

Εν Ερμιόνη τη 12: Φεβρουαρίου 1827

ο αδελφός και πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος.

 

αρ: 148:               Ελλ: Πολ: ο κατά την κάτω Μεσ: "Εκτ: 'Επιτρ:

Προς τον εις Φρουτζάλα: Στρατηγό: Νικήτα Σταματελόπουλον

έλαβον  την  από  χθες  ήμερολογημένην  επιστολή  σας  ομού  και  τας εσώκλειστους  τού τε  Γεν:  'Αρχηγού  των  Πελ:  όπλων  και  τού  Νικήτα Φλέσσα.

Σας εσωκλείω και απαντήσεις των επιστολών τού Γεν:  'Αρχηγού και τού Νικήτα Φλέσσα, τας οποίας παρακαλείσθε να διευθύνετε ασφαλώς.

τη 5 Ιουνίου  1828 Κάμπος

Ο Εκτ: Επιτρ: αρ: 150:

Ελλ: Πολ: ο κατά τηv κάτω Μεσ: έκτ. 'Επιτρ:

 

Προς τον Κ: Νικήτα Φλέσσα

Κύριε  ελήφθη   ή  από  τας  3  τού  τρέχοντος  επιστολή  σου  και  εις απάντηση αυτής σ' ειδοποιώ ότι θέλει ληφθούν μέτρα, ώστε οι διαβαίνοντες  από Δερβενάκια να φέρουν υπογεγραμμένα από τούς επαρχιακούς Δημογέροντας. Περί δε των κινημάτων του εχθρού μάς είναι είδηση από τον Αντιναύαρχων Σαχτούρη, ότι μελετά να Εκστρατεύσει πάλιν προς τον Πύργο και Γαστούνη και μέρος προς την Καλαμάτα δια να συνάξουν τροφές.

τη 5 Ιουνίου 1828 Κάμπος

ο Εκτ.  Επιτρ: αρ: 151

Ελλ: Πολ: Ο κατά την κάτω Μεσσηνία  'Εκτ:  'Επιτρ:

 

Προς  τον Γεν. Σιρατηγόν Κ: Ν: Σταματελόπαυλον:

παρόντες είκοσι δύο Οθωμανοί στέλλονται προς την Γενναιόrητά σας δια να τούς διευθύνετε μ' όσους εγκρίνετε στρατιώτες σας προς φύλαξίν των,  προς τον  Γεν:  'Αρχηγό  των Πελοποννησιακών  όπλων   δια  τους εις  Δερβένια  Κ: Νικήτα Φλέσσα   εκείθεν εις την Σ. ο Εκτ.  επιτρ:  (ΓΑΚ- Εκτάκτου 'Επίτρου- Φακ. 24  

 

"Προς τον Κατά το τμήμα τής κάτω Μεσσηνίας Σεβ. έκτακτον έπίτροπον

'0 υποκάτωθεν υποφαινόμενος αναφέρομαι, ότι τον προαπελθόντα χρόνο αγόρασα επί πληρέστατης Δημοπρασίας, το εθνικό εισόδημα των χωρίων τής επαρχίας Καλαμάτας. και το μεν χωρίον Ασλαναγά  (''Αρις) παρήκουσε τας  Διαταγάς  τής  Διοικήσεως  και  δεν  ηθέλησε  να  μοί  αποδώσει  το τριτοδέκατον από κάθε είδος. Δια  τούτο  προστρέχω  εις  τον  Σεβ:  έκτακτον  έπίτροπον  ίνα  διατάξει αυτούς να μοί αποδώσουν το ανήκον Δίκαιον. Εύελπις ων εις την Δικαίαν μου αίτησιν. μένω με το προσήκον Σέβας.

Φρουτζαλα Tή 8 Αύγούστου 1828

ο ταπεινός πολίτης, Νικήτας Φλέσσιας .

1829

Οικογενειακό αρχείο.

"δηλοποιό εγό ο Νηκήτυας φλέσιας ότιέβαλον και τον Κ΄Χριστόδουλον δικαίονεις την επαρχηα λεονταρίου  εις χήληα Ν 1000 γρόσια επειδή και ανεχόταν εις την δαιαταγιν του εθνικού Ταμείου και του του δήδο το παρόν μου εις έδηξην.

τη 4 Ιουλλίου 1829

ποληανη νηκητας Φλέσιας

 

1836   'Απονομαί παρασήμων

'Η αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς δια τής από 25  'Απριλίου (7 Μαΐου) τ. έ. αποφάσεως εύηρεστήθη  να διορίση...

1'Ιππότας τού χρυσού σταυρού τού Ταγματος τού Σωτήρος.

2'Ιππότας τού αργυρού σταυρού τού Β. τάγματος τού Σωτήρος.

Τον αντισυνταγματάρχη Νικήτα  Φλέσσαν εκ Λεονταρίου, (ΦΕΚ 21/25 Μαΐου 1836 σελ. 88)

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

Τον σταυρόν τού Σωτήρας λαμβάνουν: Τον αργυρούν  σταυρόν των ιπποτών:

οι αντισυνταγματάρχαι .. Νικήτας  Φλέσσας  Οι  με  τούς  προτέρους  βαθμούς  των  αναγνωρισμένοι  οπλαρχηγοί  και αξιωματικοί των διαλυθέντων άτακτων στρατευμάτων Κατετάχθησαν εις την Βασιλική φάλαγγα 'Ως λοχαγοί και διοικηταί των τετραρχιώνοι  Συνταγματάρχαι, ..Ως ύπολοχαγοί: οι συταγματάρχαι, .. Νικόλαος   Φλέσσας  και 'Ιωάννης Παπατσώνης εις την 12 Τετραρχία  (σελ.l07) 'Ως δεκανείς: Εις την 1 τετραρχία: . Οι υπολοχαγοί, . Εις την 12 τετραρχία: Oι υπολοχαγοί, . Νικήτας Φλέσσας (σελ..109).. Λεωνίδας Α. Φλέσσα (σελ. 109)....Εις την 13 τετραρχία:.

ΟΘΩΝ, ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ,  ΣΜΑΛΤΣ,

'Αρχιγραμματεύς  τής'Επικρατείας τής 'Επικρατείας   

Γραμματεύς επί των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 26/10  Ιουνίου 1836)

1839 'Ως αντισυνταγματάρχης τής Φάλαγγας έπροικοδοτήθη με εθνική γη ('Αρχείο Μ. Η. Φερέτου.)

1846 'Η  έφημερίς  των  'Αθηνών   "Ο  φίλος  τού  λαού"  αρ.  422  τής  10 'Οκτωβρίου 1846 μας πληροφορεί για τον θάνατόν του.

'Απεβίωσε  στις  αρχές  'Οκτωβρίου  1846  και  ή  'Αθηναίκή  'Εφημερίδα "Συντηρητική" τού αφιέρωσε σχετική Νεκρολογία.

1858

'Εχορηγήθη εκ τού δημοσίου Ταμείου ισόβιος μηνιαία σύνταξις ανήκουσα  εις χήραν υποστρατήγου.

Εις την χήραν και τα ορφανά τού Νικήτα Φλέσσα .. ,'Εχορηγήθη προίκησις εις γαίας διαθέσιμους και καλλιεργησίμους:

Εις έκαστη των αγάμων Θυγατέρων τού Ν. Φλέσσα  Στρέμματα  250 (ΦΕΚ 14/17 Μαΐου 1858)

 

'Η  λαίκή  Μούσα  για  τούς  ηρωισμούς  συνέθεσε  το κατωτέρω

 

"Όπου ο Νικήτας πολεμά                 'Αστροπελέκι γίνεται

νίκη τον στεφανώνει                         χτυπώντας τούς εχθρούς του

Δεν λογαριάζει τα σπαθιά                 κι' αφήνει τούς δικούς του

'Σαν τον Βορριά όταν φυσά              Σταμάτα λίγο Στρατηγέ

και δέντρα ξεριζώνει                        να ρθούμε πιο κοντά σου

έτσι κι' ο γιος τής Φλέσσαινας         βοήθεια να σου δώσουμε

τού Τούρκου το κανόνι                    εμείς και τα παιδιά σου.

με το να χέρι το κρατεί                     "Έχω την Παναγιά βοηθό

με τ' 'άλλο ξεσπαθώνει.                    και  την Πατρίδα σκέπη

Κόβει κεφάλια Τούρκικα                 και  κάθετο ο Στρατηγός

το Δαμασκί σπαθί του,                     πίσω ποτέ δεν στέκει

τον βλέπουν, φεύγουν οι εχθροί       Πρώτος αρχίζει τη φωτιά

θαυμάζουν οι δικοί του.                   και πρώτος μέσα μπαίνει.

Γιατ' έχει λιονταριού καρδιά            Ντροπή σ' αυτό το Στρατηγό

και φόβο δεν γνωρίζει.                     πού πάντα πίσω μένει.

κι' όταν θα πή εμπρός παιδιά

πίσω του δεν γυρίζει.                      (Χρ. Παρασκευόπουλος, ό. α. σελ.67)

 

 

 

Generation 1 (cont.)

ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ1 ΦΛΈΣΣΑΣ was born in 1774 in Πολιανή, Καλαμών, Καλαμών. He died on 10 Oct 1846 in Αθήνα. He married ΆΓΝΩΣΤΗ.

 

Notes for Νικήτας Δημήτριος Φλέσσας:

Σημειώσεις ΝΙΚΉΤΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΦΛΈΣΣΑΣ:

Φλέσσας Νικήτας τού Δημητρίου

-'Υπήρξε από τούς σημαντικωτέρους οπλαρχηγούς τής Πελοποννήσου. Φέρεται  ώς  "Φιλικός"  στα  'Αρχεία  τής  Τσαρικής  'Αστυνομίας  

-Περί τούτου ο Τρ. Εύαγγελίδης γράφει: ...  γεννηθείς  έν  Πολιανή   κατα  το  1785,  ύπήρξεν  έκ  τών γενναιοτάτων 'Αγωνιστών. Διεκρίθη είς τήν Τρίπολιν, τήν Κορινθον καί ίδίως  κατά  τήν  μάχην  το  "Αίvoρίου,  είς  τά  Δερβενάκια  κατα  τήν καταστροφήν τού Δράμαλη. Διαρκούντος τού  'Αγώνος άνεδείχθη στρατηγός καί κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ιμβραήμ έδειξεν άπαράμιλλον ανδρείαν. 'H έπιτροπή τών έκδουλεύσεων τον έκράτησεν εις τον βαθμόν του καί τον έτίμησεν δια τού αργυρού άριστείου μετα τού παρασήμου τού Σωτήρος."

1803

Επορεύθη εις Ζάκυνθον , ως εμφαίνεται εν τω εφεξής ποιστοποιητικώ όπερ προ της αναχωρήσεώς του έλαβεν. Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και ταίς πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρόν επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως. τα νυν δέ επιλεγομένης Λεονταρίου, καί εκ της κωμμοπόλως Πολιανής. ερευνισάμενοι δε ακριβώς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγωνοί αυτού ήσαν ανέκαθεν εκ τών επισημοτάτων της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάνυ επωφελώς ανεδείχθησαν , αλλά καί αυτός ή δημιμητής τών προγώνων αυτού ανεφάνη. δια το παρών ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον  καί εσφραγισμένον παρ΄ημών εις πίστωσιν της αληθείας,συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημέτερων κληρικών καί  προκριτωτέρων προεστώτων καί δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου. 1803, Απριλίου 21, Λεοντάρι Ο αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός. Σεραφίμ καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ Πέτρος Σολομών προεστώς Λεονταρίου μαρτυρώ.

1819

"Ελαβε μέρος στή μυστική σύσκεψι τών άπλαρχηγών πού έγινε στα τέλη Μαίoυ   (1819)   στήν   'Ιερά   Μονή   Βελανιδιάς   -   Καλαμάτας   άπου ανεκοινώθησον  σχέδια  καί  αποφάσεις,  τών  έν  Βουκουρεστίω  Φιλικών, σχετικώς  μέ  τήν  προπαρασκευήν καί  τήν  έν καιρώ έναρξιν  τού  'Αγώνος (βλ. Γιπν. 'Αναπλιώτη "Τά ήμερολογιον τού 'Αγώνος κλπ." σελ. 15)

1820 Δεκέμβριος.  Συνηντήθη  είς  Ναύπλιον  μέ  τόν  άδελφόν του  Παπαφλέσα. Συνώδευσε τούτον, μέ όμαδα ένόπλων, στή Βοστίτσα (Αίγιον) άπου καί παρέστη, μετά τών ένόπλων, στήν έκεί σύσκεψι κατά  'Ιανουάριον 1821

-Συμμετέσχε  στήν  απελευθέρωσι  τής  Καλαμάτας -Συμμετέσχε   στήν   άπελευθέρωσι   τής'Αρκαδιάς   (Κυπαρισσίας)

-28 'Απριλίου (1821)  (Β! σύστασις στρατοπέδου Βαλτετσίου.)

"... έτυχε δέ vά εύρεθή είς Βαλτέτσι καί ό Νικήτας Φλέσσας, πηγαίνων είς  Κόρινθον  είς  τόν  αδελφόν  του   'Αρχιμ.  Φλέσσαν."  (Φωτακος. "'Απομνημονευματα" ο.ά. σελ.99)

1822

'Ιούλιος. Δερβενάκια - 'Αγιονόρι"

Γιά την δράσι του Νικήτα Δ. Φλέσσα έχουμε την παρακάτω περιγραφή:

"ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ, έκεί πούγινε ή νίλα του Δράμαλη, Τούρκοι κι "Ελληνες είχαν ρθεί στά χέρια. Και τρώγαν ό ένας τόν άλλο με τά δόντια. Τότε έφτασε μιντάτι στους "Ελληνες κι ό Υψηλάντης με τό δικό του ασκέρι. Τούρκοι κι "Ελληνες γίναν μαλλιά κουβάρια. Οι δεύτεροι σέ λίγο πήραν φαλάγγι τους πρώτους, τους σκόρπισαν στά φαράγγια, τους ρίξαν στους γκρεμούς, τους κόλλησαν στά βράχια. Και σφάζαν άπό δαύτους αβέρτα. Τόσο, ώστε κατάντησαν έπειτα νά τους φονεύουν μέ τάς πέτρας και μέ τά ξύλα, καθότι άπαύδησαν και δέν ήδύναντο πλέον μήτε τουφέκι νά γεμώσουν ούτε ξίφος νά σύρουν.

Τότε είναι πού ό ατρόμητος καπετάν Νικήτας Φλέσσας (αδερφός του Παπαφλέσσα) μονομάχησε, γιαταγάνι μέ γιαταγάνι, μ´ ενα πελώριο μπίμπαση (χιλίαρχο) Χαίταλή. Κι άφου σπάσαν τά γιαταγάνια τους πιάστηκαν στά χέρια. "Οχι μόνο κιντύνεψε τότε ό καπετάν Νικήτας, μά και ίδρωσε πολύ νά κάνει καλά τόν αντίπαλο του.

Τόν ξέσκισε μέ τά δόντια του!" ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, -Απομνημονεύματα, τ.Β' σ.59.

 

1823

-Στίς 3 Μαίoυ διετάχθη να στρατολογήση 500 ανδρας από τίς έπαρχίες Καλαματας, Μικρομάνης καί Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο. (ΓΑΚ 'Εκτελεστικάν Φπκ. 4)

-Στίς 18 Μα'ioυ διετάχθη νά στρατολογήση 150 ανδρες από  τήν έπαρχία Καλαμών, 100 άπο τήν έπαρχία Μικρομάνης κοί 300 απο τήν Λεονταρίου καί να έκστρατεύση στον 'Ισθμο τής Κορίνθου (ΓΑΚ, 'Υπ. Πολ. Φακ. 2)

-Στίς 9  'Iouvioυ (1823) διετάχθη vά στρατολοyήση 500 ανδρες. (ΓΑΚ. 'Εκτ. Φ. 4)

Το έτος 1823 έχει προαχθή σέ 'Αντιστράτηγον.

α)  Τήν  19  'Ιουνίου  1823  τά  'Εκτελεστικάν  Σώμα  κρίνει  άξίους  δια προογωγήν  τούς  δι'  "αναφοράς  τού  αντιστρατήγου  Νικήτα  Φλέσσα" προταθέντας.

β)Τήν   προτασιν   τού   αντιστρατήγου   Νικήτα Φλέσσα   δια   τούς προβαλλομένους έν τώ προβουλεύματι τού έκτελεστικού έγκρίνει καί το Βουλευτικον"  

1824

-19 Μαίoυ. Τό 'Εκτελεστικον δι' ύπ' άριθ. 1524 κρίνει "να προβιβασθή είς  στρατηγόν"  καί  ζητεί  τήν  έπίκρισιν  (=σύμφωνον  γνώμην)  τού Βουλ&eps