Descendants of Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας
Generation 1
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1840 in Γαρδίκι, Καλαμών. He died in 1920 in Καλαμάτα. He married Ηλέκτρα Χατζηγιαννούλη Κυριακού on 21 Sep 1864 in Καλαμάτα. She was born in Αθήνα.
Notes for Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 1840 1920
Εγεννήθη εν Γαρδικίω των Καλαμών τω 1840.
Φοίτησε, ως εμφαίνετε εις το μαθητολόγιο του Β. Γυμνασίου Τριπόλεως υπ' αύξ. αριθμόν 256 της Δ9 τάξεως του σχολικού έτους 1860-1861, επιτήδευμα πατρός Στρατιωτικός έχων ως πατρίδα διαμονή την Πολιανή Άμφειας, Καλαμών. Δικαιώματα Δρ. 0 και ημερομηνία εγγραφής 7 Σεπτεμβρίου 1860.
Σπούδασε νομικά , κατά δε τον χρόνο των σπουδών του εγένετο αρχηγός τμήματος της Πανεπιστημιακής φάλαγγας.
(Μητρώον Βουλευτών, Βουλή των Ελλήνων)
Βουλευτής Καλαμών στην Ε' Περίοδο 29 Ιαν. 1873 έως 26 Απριλίου 1874
Βουλευτής Καλαμών στην Η' Περίοδο 23 Σεπτ. 1879 έως 22 Οκτ. 1881
Βουλευτής Καλαμών στην Θ' Περίοδο 20 Δεκ. 1881έως 11 Φεβρ. 1883
Βουλευτής Καλαμών στην Ι' Περίοδο 7 Απριλίου 1885 έως 6 Νοεμβ. 1886
Βουλευτής Καλαμών στην ΙΑ' Περίοδο 4 Ιανουαρίου 1887 έως 17 Αυγούστου 1890
Βουλευτής Καλαμών στην ΙΓ' Περίοδο 3 Μαΐου 1892 έως 20 Φεβρ. 1895
Υποψήφιος Βουλευτής Καλαμών 1903 (Εφημερίδα Αθηνών 7 Νοεμβρίου 1903 σελίδα 3). Απέθανε τω 1920.
Είναι ο γιος του Γιάγκου του Φλέσσα. Η οικογένεια Παπαδημητρακοπούλου έχει δωρίσει το 1957 στην βιβλιοθήκη της Δημητσάνας την σέλλα του αλόγου του Παπα Φλέσσα και δύο γιαταγάνια του .Εκεί επίσης υπάρχει το σημειωματάριο του Κωνσταντίνου Ιωάννου Φλέσσα εγγόνου του Νικήτα δωρηθέν υπό της οικογενείας το εγγονού του Κωνσταντίνου Ιωάννου Παπαφλέσσα.
Στο μπροστινό κάλυμμα φέρει τις επιγραφές Κ. Ι. Φλέσσας, ακριβώς κάτω από αυτήν την επιγραφή Ι.Ν.Φλέσσιας και κάτω από αυτήν Κωνσταντίνος Ι. Φλέσσας
Ένα μεγάλο μέρος το σημειωματάριου αναφέρετε στους "Πολιανίτες που έλαβαν μέρος κατά των Τούρκων από τα πρώτα χρόνια της επαναστάσεως του έτους 1821". Είναι αριθμισμένο από το 1 έως το 296 και είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο. Στο σημειωματάριο έχουν γράψει και άλλοι γραφικοί χαρακτήρες όπως του Ι. Ν. Φλέσσα, είναι φυλαγμένο μέσα σε έναν φάκελο κίτρινο με την ένδειξη " Αφιερώματα της οικογενείας Παπαφλέσσα".
Αντέγραψα μόνο τα ονόματα που με ενδιαφέρουν τους Φλεσσαίους και τους Δικαίους.
Η κατάσταση έχει ως κάτωθι.:
1. Θεόδωρος
2. Δημήτριος
85.  Ιωάννης Π. Δικαίος
150. Χριστόδουλος Κ. Δικαίος
151. Ιωάννης Χ. Δικαίος
200. Δημήτριος Ηλιού Φλέσσας Εφονεύθη
201. Ιωάννης Δ. Φλέσσας Εφονεύθη
202. Νικόλαος Ι. Φλέσσας
203. Γεώργιος Ι. Φλέσσας
204. Αθ. Δ. Φλέσσας
205. Δημήτριος Αθ. Φλέσσας
206. Ελευθέριος Αθ. Φλέσσας
207. Ηλίας Αθ. Φλέσσας
208. Ιωάννης Αθ. Φλέσσας
209. Ηλίας Δ. ΦλέσσαςΕφονεύθη
211. Γεώργιος Ηλία Φλέσσας
212. Ιωάννης Ηλία Φλέσσας
213. Νικήτας Δ. Φλέσσας
214. Ιωάννης Ν. Φλέσσας215. Γρηγόριος Δ. Φλέσσας
263. Γεώργιος Π. ΦλέσσαςΕφονεύθη
Βλέπε αναμνηστική μου φωτογραφία με το σημειωματάριο.
Σημειώσεις από το χειρόγραφο του Κωνσταντίνου Ιωάννου Φλέσσα μετά την σελίδα 260
"Από τους ανωτέρω τρεις μόνο υπάρχουν εν τη ζωή οι Ι Ν Φλέσσας Θουρία την 9 Σεπτεμβρίου 1887 ο γράψας ταύτα Ι Ν Φλέσσας "
Μετά την σελίδα 262 ακολουθεί μια σελίδα, στην επόμενη στο επάνω μέρος το όνομα Ν. Φλέσσα "πολέμησαν και φόνευσαν πολλούς Τούρκους μάλιστα έφεραν εις το φρουρημένο παρά του στρατηγού σπήλαιο 80 ζώντας "
Σημειώσεις από την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ
Έκδοσης 20ος Αιώνας Σελίς 232.
"Ο Κ. Ι. Φλέσσας, απόγονος του Παπαφλέσσα, και μη χωνεύοντας τούς κοτζαμπάσηδες τού Μοριά πού στο Εικοσιένα και ύστερα προσπάθησαν να λερώσουν τη μνήμη τού ένδοξου προγόνου του, γράφει, πώς οι προύχοντες ήταν δειλοί και συνακόλουθα είναι ψέματα πώς έστειλαν αναφορά στην Τσαρίνα και ζήτησαν τή βοήθειά της.
Παραπομπή στην σελίδα 21 της "Ιστορία του Ιερού Αγώνος κατά τε της Τουρκίας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας (σε φυλλάδια) του Κ.Ι. Φλέσσα Αθήναι 1898 (Έρευνα στο Βιβλιοπωλείο για όλους τηλ. 210 3250650 στην Αθήνα την 21/08/99 δεν ευρέθη.) Ευρέθη στο σπίτι της Κας Θεοδώρας Παπαφλέσσα στην Πλάκα την 22/06/2000 κατά την τότε επίσκεψη μου. Της είχα ζητήσει να μου δώσει τα χειρόγραφα για νά τα προστατεύσουμε σε CD σε Computer αλλά δεν μού τα έδωσε. Τώρα όμως 13 Ιανουάριος 2003 μού τα έδωσε και τα περνάω σε CD.
Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2003 πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, Εκεί βρήκα το πρώτο φυλλάδιο με στοιχεία Ταξιν. Ιστορία, Αριθ. 3798* 3798-2 Σχήμα 8ο Τόμος 1. Το έχω φωτογραφίσει όλο και θα είναι στο CD. 'Έχει γραφεί από τον ίδιο και έχει εκδοθεί εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων "Παλιγγενεσία" υπό την επιμέλεια του Π.Α. ΚΟΜΝΗΝΟΥ πρώην Γυμνασιάρχου. Σε συνάντηση στο σπίτι του Κυρίου Μίμη Ηλία Φερέτου στην Αιάντου 7, την 16ην Αυγούστου 2001 από 10:00 έως 13:00 στο Μαρούσι στον τρίτο όροφο μεταξύ πολλών άλλων μιλήσαμε και για τον Κωνσταντίνο Ιωάννη Φλέσσα. Η συνομιλία έχει ως εξής: ....άρχισαν λοιπόν και υπάρχουν 32 σελίδες, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, και το απηγέρευσε η λογοκρισία κατόπιν εντολής της Αυστριακής Πρεσβείας, γιατί έκρινε εναντίον τού Μέτερενιχ.
Σε ένα σημείωμα του που βρέθηκε στα αρχεία της εγγονής του Ντόρας Παπαφλέσσα στην πλάκα Αθηνών το 1999 γράφει μεταξύ άλλων
συμφωνία νά λάβουν τα παιδιά των το επίθετον Φλέσσας. Την πράξιν αυτήν δεν ενέκρινε ο Αρχηγός τότε της οικογενείας Στρατηγός Νικήτας Δημητρίου Φλέσσας, οι αδελφοί, του Ηλία Δημ. Φλέσσα, φονευθέντος εις τη άλωσιν της Τριπολιτσάς, του Ιωάννου Δημ. Φλέσσα, φονευθέντος εις την παρά τον 'Άγιο Φλώρο μάχη, τού Αθανασίου Δημ. Φλέσσα επίσης φονευθέντος εκεί, και τού Γρηγορίου Δημ. Φλέσσα ή Παπαφλέσσα, οίτινες ήσαν και ομομήτριοι εκ της δευτέρας γυναικός του Δημητρίου Γ. Φλέσσα, ήτις ήτα αδελφή του εκ Κορίνθου Γ. Νοταρά
Κατά την έρευνα στις 13 Ιανουαρίου 2003 η άλλη σελίδα του σημειώματος αυτού δεν ευρέθη εις τα αρχεία της κυρίας Ντόρας Παπαφλέσσα.
Μεσσηνιακός Λόγος Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2004
Αιματηρή η προεκλογική περίοδος στο χωριό Γαρδίκι, Καλαμών στα 1905 ·
Του Μίμη Φερέτου Δημοσιογράφου - ιστορικού ερευνητή
Σημαντική είναι η παρακάτω ειδήσεις εκλογικού ...περιεχομένου από την παλιά Μεσσηνία. Έγγραφε Αθηναϊκή εφημερίδα ελεεινολογούσα τους συμπατριώτες μας για το κατάντημα τους για ξένα συμφέροντα:
"Εις τας Καλάμες ο προεκλογικός αγών μετεβλήθη εις φυλετικό πόλεμο. Τι κερδίζουν άραγε τα κόμματα από όλη αυτήν την ιστορία; Κερδίζουν μόνον οι ιερείς, οι νεκροθάπται, οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί. Αξίζει τάχα τον κόπο και του τελευταίου πολίτου η ζωή δια να γίνει εις βουλευτής;" (Εφημ. Αθ. "Αθήναι", 13 Φεβρ. 1905, σελ. 1).
Στο Γαρδίκι, Καλαμών
Μια είδησης από την προεκλογική κίνηση της παλιάς Μεσσηνίας μας δείχνει τον πολιτισμό των συμπατριωτών μας εκείνης της εποχής. Να τι έγινε στο Γαρδίκι, Καλαμών (σήμερα Αμφείας) όπως ανεγράφη σ' Αθηναϊκή εφημερίδα της εποχής:
"Ενώ οι Νικ. Κ. Δαγρές, Γ. Οικονομόπουλος και Δ. Κάρτσωνας διεσκέδαζον μετά πολιτικών φίλων των εις οικία του Γαρδικίου, εξήλθαν εκ των βράχων του Υψηλού (Άνω) Γαρδικίου συγγενείς και φίλοι του Κων. Φλέσσα και επετέθησαν κατ' αυτών δια πυκνών πυροβολισμών.
Ετραυματίσθη ο φίλος του κ. Δαγρέ Νικ. Βεργόπουλος και εφονεύθη η σύζυγος του χωρικού Γεωργίου Μουτσούλα, Γεωργία, ευρισκομένη επί του παραθύρου της οικίας της και ετραυματίσθη και το μικρόν τέκνο της, το οποίον εκράτει εις τας αγκάλες της. Στρατιωτικό απόσπασμα τυχαίως εκείθεν διερχόμενο πρόλαβε αίμοτηραν σύγκρουσιν. Αιτία της επιθέσεως ταύτης είναι η μείωσης του κόμματος του κ. Φλέσσα εις τα χωρία της Αμφείας και επομένως η απελπιστική θέσης του συνδυασμού του...." (Εφ. Αθ. "Αθήναι", 12 Φεβρ. 1905, σελ. 2).
Στο περιθώριο της Μεσσηνιακής Ιστορίας Μεσσηνιακός Λόγος Πέμπτη 11 Μαρτίου 2004 Επερώτηση στη Βουλή το 1906 από τον Κων. Φλέσσα για Δικαστικό Μέγαρο Του Μίμη Ηλ. Φερέτου, Δημοσιογράφου - ιστορικού ερευνητή
Κατά Ιούνη 1906 ο βουλευτής Καλαμάτας Κων. Ι. Φλέσσας έκαμε επερώτηση στη Βουλή για το χρονίζον θέμα της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου στην Καλαμάτα (εφ. Καλ. "Φως", αρ. φύλ. 626, 29 Ιούνη 1906).
Δικαστικό Μέγαρο
Το θέμα ανεγέρσεως Δικαστικού Μεγάρου στην Καλαμάτα, που ακόμη δεν εισήλθε στην οδό επιλύσεως του, είχε "τεθεί επί τάπητος" προ του 1900!
Αργότερα στα 1908 ένας Καλαματιανός πρόσφερε και οικόπεδο δωρεάν για την ανέγερση του. Ιδού τι δημοσιεύεται στην Αθηναϊκή συνάδελφο "Απογευματινή" της 27 Μαρτίου στη στήλη της "Προ 60 ετών".
- Ο πολιτικός συνταξιούχος κ. Θεοδωρακάκης, εκ Καλαμών, δι' αιτήσεως του, ζητεί να γίνη δεκτή δωρεά του (παρακαλούσε ο χριστιανός) οικόπεδο εκτάσεως 1.400 τετραγωνικών πήχεων δια την ανέγερσιν δικαστικού μεγάρου της πόλεως.

Ένας άλλος Καλαματιανός επιχειρηματίας προσεφέρετο να ανεγείρει αυτός δαπάνες του το Μέγαρο και να του εξόφληση το κράτος τοκοχρεολυτικός, δηλ. με τα ενοίκια που διέθετε. Ιδού τι αναφέρεται στη σχετική είδηση:
"Ο κ. Μουνδρέας, εξάλλου εδήλωσεν, ότι αναλαμβάνει να ανεγείρει το Μέγαρο ιδίοις δαπάνες υπό τον όρον να του εξοφληθεί τοκοχρεωλυτικώς το δαπανηθησόμενον ποσόν, υπολογιζόμενο εις 150.000 δρχ."
Είτε όμως από έλλειψην ενδιαφέροντος των τοπικών πολιτικών και άλλων παραγόντων, είτε από κακομοιριά και στενοκεφαλιά του επισήμου Κράτους, Δικαστικό Μέγαρο δεν έγινε.
ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ
Εφημερίς "ΣΗΜΑΙΑ" Γραφεία Ανθίμου Γαζή 7 Τηλ. 20.481 (Λογιστήριο 20.482) ΑΧ. ΚΑΙ Κ. ΚΥΡΟΥ (Διεύθυνσης), Εσπέρα Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 1932
"άρθρο τού ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗ
ΜΙΑ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσει κανείς τον ευθυτενή και εύσωμο άνδρα, με βλέμμα έξακοντίζων το προγονικό του πυρ και συγχρόνως καλοκάγαθο, αδιάλλακτο δε θεματοφύλακα της Ιδεολογίας του Αγώνος και των αρχών της Ιεράς Μεγάλης Ιδέας: τον πολιτευτή Κωνσταντίνο Φλέσσαν. "Ότι ήταν όμως και Ιστοριογράφος, πολύ ολίγοι θα το γνωρίζουν και ως τοιούτον θα τον παρουσιάσω σήμερον και χάριν κυρίως της Ιδιορρυθμίας ,πού χαρακτηρίζει το έργον του, αλλά και δια το Παπαφλεσσέϊκον θάρρος της απερίφραστου και ανυπόκριτου εμφανίσεως της γνώμης του.

Το έργον του επιγράφεται:
"Ιστορία του Ιερού Αγώνος κατά τής Τουρκίας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας".
Ό αείμνηστος συγγραφεύς είχε περισυλλέξει ευλαβώς και επίσημα έγγραφα και επιστολές, αλλά και αποθησαυρίσει πληροφορίας και παραδόσεις από ζώντας ακόμη κατά τους χρόνους του 'Αγωνιστές, σκόπευε δε, άρχίζων οπό τα Ορλωφικά τα του Ρήγα, τα Φιλικά και ταΎψηλαντικά" να αφηγηθεί τα του Αγώνος, τα των χρόνων του Καποδιστρίου καί της Βασιλείας του "Όθωνος μέχρι της έξώσεώς του, εις τόμους τρεις.
Ατυχώς μόνον τέσσαρα τυπογραφικά φύλλα κατόρθωσε να δημοσιεύσει, της λοιπής εργασίας του
άποκειμένης ανέκδοτου και ασυμπλήρωτου παρά τη οικογένεια του.
Δεν θα εξάρω ενταύθα τάς αξιόλογους συμβολές εις το ιστορικόν του "Εθνους παρελθόν, ούτε θα παρουσιάσω το αιματοπότιστο αληθώς και πολύκλαδο δένδρο τής οικογενείας των Φλεσσαίων, την οποίαν λαμπρύνουν ηρωικοί άνδρες καί κορυφώνει ο Παπαφλέσσας. Σχετικά εφόδια παρέχουν προς τούτο και το εκδοθέν τμήμα του έργου του Κ. Φλέσσα καί το αφιερωμένο είς τον βίον του Παπαφλέσσα (Γρηγορίου Δικαίου Φλέσσα) τεύχος του Φωτάκου (Φωτίου Χρυσανθοπούλου), αλλά καί πλείστα άλλα δημοσιεύματα εν οία και ημέτερα·

Δεν είναι βεβαίως ανάγκη να ύπομνήσω τα εναντίον του εξεγερθέντος Ελληνισμού Αυστριακά τερατουργήματα. Καί αν δεν προηγείτο ή μιαιοφονία τού Ρήγα, θα ήτο αρκετή η παρ' αυτών κάθειρξης τού πατριωτικού αρχηγού τού Αγώνος , Υψηλάντη.
Πάντες οι ιστορικοί παρακολουθούν μετ' αποτροπιασμού την, ανθελληνική , αρχομένου τού Αγώνος, δράσιν των Ευρωπαϊκών Κρατών καταληφθέντων υπό ιεράς αγανακτήσεως από των πρώτον ενεργειών τής ως διακλαδώσεως τού Καρβοναρισμού χαρακτηρισθείσης Φιλικής Εταιρίας. Καί τα μεν λοιπά Κράτη μετεπείσθησαν διά τής επιδράσεως των ευρητέρας αντιλήψεως πολιτικών ανδρών καί τής εξεργέσεως των λαών, αλλ'ή Αυστρία έχουσα υποχειρίους διαφόρους φυλάς καί κυβερνώσα δεσπωτικώς, έθεώρει έπικίνδυνον κάθε έξέγερσιν", άφού άλλως καί το Κρατικόν όνομά της έδήλου, ότι πρόκειται περί διαδόχου του Βυζαντινού Κράτους εν τη Άνατολη.

Δεν έμεινε δε ως εκ τούτου βυσσοδομία καί δυσφήμησις την οποίαν να μη χαλκεύση, καί εξευτελισμοί καί επιθέσεις τάς όποιας να μη επιτέλεσε κατά των έπαναστατών, μέχρις αυτών των εν τώ λιμένι Σπετσών βιαιοπραγιών του 1827. Υπερέχει όμως, ή κατά της Νάξου έπίθεσις ολοκλήρου του Αύστριακού στόλου τον Αύγουστον του 1826. Καί ή επακολουθήσασα απόβασις στρατού καί ή κατοχή της νήσου επί τινας ήμέρας οπότε ο πληθυσμός της υπέστη τα πάνδεινα, Γνωρίζετε δε από ποίους αποτελείτο τότε ό πληθυσμός αυτός της Νάξου;
Από αόπλους Ναξίους, καί από πλήθος αμάχων προσφύγων καί γυναικόπαιδων, εκ της Πελοποννήσου, της Κάσου καί της Κρήτης. Έπέδραμον δε με την πρόφασιν, ότι θά τιμωρήσουν τους προσβαλόντας την σημαίαν των πειρατάς.

Ευτυχώς περιεσώθη λεπτομερής περιγραφή της κατοχής ταύτης.
Ένώ λοιπόν όλοι οί ίστορικοί αναγράφουν τα τοιαύτα κατορθώματα Κράτους κυβερνωμένου από κοινόν έγκληματίαν, τα οποία έφεραν είς άπόγνωσιν τους αγωνισμένους "Έλληνας βλέποντας, ότι πολεμούνται καί από χριστιανικόν "Εθνος, μόνος ο Κωνσταντίνος Φλέσσας έγραψεν "Ιστορίαν τού Αγώνος τών Ελλήνων κατά Τούρκων καί Αυστριακών.
Έπιθυμούμεν να τελειώσωμεν σήμερον με τάς έξης πληροφορίας: Ότι ή πρώτη σύγκρουσης τού Παπαφλέσσα μέ τους Τούρκους, πού έκτοτε δεν έπαυσαν να τον καταδιώκουν, οφείλεται είς μίαν σάτυραν την οποίαν έγραψε κατά τών Τούρκων, μαθητής ων εν Δημητσάνη "Οτι έπεσκέφθη το 1815 τάς Αθήνας ούτος καί παρέμεινεν ημέρας τρείς, όπως σχετισθή μετά των Ιθυνόντων τα τής Φιλόμουσου Εταιρείας.

Άλλ' ύπήρχεν είς τάς Αθήνας καί κάποια έκκλησία, ή Βυζαντινή Σωτήρατοΰ Δικαίου, κατά τα περί το Μοναστηράκι θρησκευτικά κέντρα .Ή οικογενειακή Παράδοσις των Φλεσσέων την θεωρεί ώς κτητορικήν της πολυσχιδούς, περιπετειώδους και πολυπλάγκτου οικογενείας των. Τούτο ίσως έχει ανάγκην κάποιας έπιρρώσεως, αφού τό έκκλησιαστικόν αξίωμα Δικαίος κατέστη καί έπώνυμον, όπως καί το Λογοθέτης κοί τόσα αλλά. Εν τούτοις, ή παράδοσις τοιαύτης οικογενείας αποτελεί ένδειξιν άξίαν προσοχής.

Γνωστή είνε ή έπίθεσις πού έγινεν εναντίον του Παπαφλέσσα, ως συντελέσαντος εις τήν πρόωρον εναρξιν του Αγώνος, κυριολεκτικώς δημιουργήσαντος την έναρξιν ταύτην. Υπό των επισήμων έθεωρήθη παράκαιρος δια τους αναπτυχθέντας εις τα Απμνημονεύματα του Γερμανού, ιδίως, λόγους. Καί ήτο αληθώς παράκαιρος. "Άλλο ζήτημα είνε τώρα, αν καί μέχρι της σήμερον δέν θα εξηκολούθει να θεωρήται παράκαιρος.
Ο Βύρων, όταν συνήντησεν είς τάς Αθήνας, νεαρόν τότε όντα, τον στρατηγόν των 'Αθηναίων Νικόλαον Σαρρήν, φέρεται ότι του είπε:
-Ή λογική δεν χρησιμεύει πάντοτε. Λογικώτερον πράγμα από τήν δειλίαν δέν υπάρχει -ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ
Στο περιθώριο της Μεσσηνιακής Ιστορίας
Εφημερίς «Μεσσηνιακός Λόγος», Πέμπτη 4 Αυγούστου 2005
Ο βουλευτής Κων/νος Φλέσσας είχε συγγράψει την ιστορία του Ιερού Αγώνος Του Μίμη Ηλ. Φερέτου, Δημοσιογράφου - ιστορικού ερευνητή
... Ο παλαιός πολιτικός - διετέλεσε πλειστάκις βουλευτής - Κων. Ιω. Φλέσσας εγγονός του Παπαφλέσσα, είχε συγγράψει «Ιστορίαν του Ιερού Αγώνος κατά τε της Τουρκίας και της Αυστριακής αυτοκρατορίας» που ήρχισε να εκδίδεται στα 1898 εις φυλλάδια με την επιμέλεια του τότε γυμνασιάρχου Καλαμάτας Π.Α. Κομνηνού, γνωστού συγγραφέως αξιόλογου μελέτης αρχαιολογικού περιεχομένου με τον τίτλο: «Λακωνικά», κ.λπ.
Ότι εις αγγελίαν που εκυκλοφόρησε πριν αρχίση η έκδοσις εσημειώνοντο: Η συγγραφή αύτη διαιρεθήσεται εις τρεις τόμους· εν τω πρώτω τόμω περιγραφήσονται άπασαι αι προκαταρτικοί εργασίαι του ιερού αγώνος και αι κατά την Πελοπόννησον και τας νήσους τας έχουσας σχέσιν τίνα με την Πελοπόννησον, μάχαι και ναυμαχίαι εν τω δευτέρω αι κατά την Στερεάν Ελλάδα και τας νήσους, τας προς αυτήν έχουσας σχέσεις, μάχαι και ναυμαχίαι και εν τω τρίτω περιληφθήσονται άπασαι αι κατά την Ελλάδα λαβούσαι χώραν πολιτικοί και στρατιωτικοί πράξεις από της ελεύσεωςτου Καποδιστρίου μέχρι της ελεύσεωςτου Βασιλέως Γεωργίου». Ότι το έργον εκυκλοφόρησε μέχρις 80 σελίδων και ότι στην Εθνική Βιβλιοθήκη σώθηκαν 48 μόνον σελίδες;

Ότι το έργο αυτό, που διεκόπη η κυκλοφορία του κατόπιν διαβήματος της εν Αθήναις Αυστριακής Πρεσβείας στην Ελληνική Κυβέρνησι, ήτο από τα πλέον διαφωτιστικά και αντικειμενικά που εγράφησαν για την Ελληνική Επανάστασι ώστε να γράφη ο Γιαν. Βλαχογιάννης στο έργο του «Κλέφτες του Μοριά» (σελ. 76) και τα εξής: «ο συγγραφέας μπορεί να ήταν ιδιόρρυθμος άνθρωπος, Φλέσσας περήφανος και τοπικιστής, μα φίλος της αληθείας. Το βιβλίο του μας παράδωσε λίγα πολύτιμα στοματικά ακούσματα, λίγα ιστορικά έγγραφα, μα καθώς φαίνεται έλειπε η ανέκδοτη ιστορική ύλη, κι αν το βιβλίο δε σταμάτησε από χρηματική ανάγκη, τότε σταμάτησε από την αδυναμία του συγγραφέα να προχώρηση».
Εφ. Αθ "Μ.Ν." αρ. φ. 104, 14 Ιαν. 1962, σελ. 3Α.
Notes for Ηλέκτρα Χατζηγιαννούλη Κυριακού:
Απο τήν Ιστορία τοτ Ελληνικού Εθνους του Κωνσταντίνου Ι. Φλέσσα. Περευρεθείς εις τήν ανακομιδήν τών λειψάνων συτού(Ιωάννη Δεληγιάννη), ήν ή χήρα τούτου ετέλει, είδον ιδίοις όμμασι το ειρημένον οστούν εις δύο τεμάχια διηρημένον. Ενθυμούμαι ζωηρώς τούτο, καί ευωδίαν ήν ουδέποτε ησθάνθην, ούτε κατά τήν σύγχρονο ανακομιδήν τών λειψάνων τής εμής μητρός καθ' ήν επίσης ή μήτηρ τού πατρός μου παρεστάθη, ούτε εις άλλην τινα εξ' 'οσων παρευρέθην έκτοτε. Εις τήν ανακομιδήν .. τής μητρός μου ενθυμούμαι τήν μακράν μόνον καί άφθονον κόμην ... τμήματα τινά χρυσοϋφαντα τών ενδυμάτων αυτής.... Βλέπε κείμενο στις φωτογραφίες..
Κωνσταντίνος Ιωάννης Φλέσσας and Ηλέκτρα Χατζηγιαννούλη Κυριακού had the following children:
2.i.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1867 in Γαρδίκι, Καλαμών. He
died in 1953 in Αθήνα. He married ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. She was born in 1866. She died in 1944.
3.ii.ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1870 in Γαρδίκι, Καλαμών. He died
about 1960 in Αθήνα. He married ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΜΑΝΤΙΛΑΡΗ.
111.ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1871 in Γαρδίκι, Καλαμών. He died
in 1896 in Αθήνα.
στρατού. Η επανάσταση του 1922 τον απεμάκρυνε και πάλιν του στρατεύματος, και έκτοτε αναμειχθείς εις την πολιτικήν εξελέγη τώ 1928 βουλευτής Μεσσηνίας και τώ 1932 βουλευτής Καλαμών (Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός σελίς63).
Ιωάννης Κωνσταντίνος Παπαφλέσσας and Μαρία Μητσοπούλου had the following children:
i.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1889 in Αθήνα. He died in 1981
in Αθήνα. He married Αικατερίνη Πιππινέλη in Αθήνα. She was born in 1900 in Πηραιά. She died in 1992 in Αθήνα.
Notes for Κωνσταντίνος Ιωάννης Παπαφλέσσας:
Εγεννήθη εν Αθήναις τώ 1889. Περατώσας τας γυμνασιακάς σπουδάς του μετέβη εις Ιταλίαν και εισήλθεν εις την στρατιωτικήν σχολήν της Μοδένης εκ της οποίας μετά επιτυχή φοίτησιν, εξήλθεν αξιωματικός, καταταγείς εις το εν Bologna εδρεύον σύνταγμα τών λογχοφόρων της Μαντούης με τον βαθμόν τού ανθυπιλάρχου.

Επανελθών εις "Ελλάδα τώ 1911 μετέσχε τών Βαλκανικών πολέμων και κατόπιν διετέλεσε υπασπιστής του αρχηγού της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής στρατηγού Βιλλαρέ, και τού Α' σώματος στρατού. Κατά την ανώμαλον πολιτικήν περίοδον 1917-1920 απεμακρύνθει του στρατεύματος και εκδιώχθει. Τόν Νοέμβριον του 1920 επανήλθεν εις το στράτευμα αλλά και πάλιν επεμακρύνθει αυτού υπό της επαναστάσεως του 1922 φέρων τον βαθμόν του αντισυνταγματάρχου, λόγω των πολιτικών του φρονιμάτων.

ii.ΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ was born in 1891. She died in 1912.
iii.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ was born in 1893. He died in 1978.
Notes for Γρηγόριος Ιωάννης Παπαφλέσσας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
Δημήτριος Αρχ.1 Νικήτας Δ. Φλέσσας
Δημήτριος Αρχ.1 Αθανάσιος Δ. Φλέσσας Εφωνεύθη παρά τον Αγιον Φλώρον
Δημήτριος Αρχ.1 Νικόλαος Δ. Φλέσσας
Δημήτριος Αρχ.1 Ιωάννης Δ. Φλέσσας Εφωνεύθη προ των πυλών της Αρτέμιδος μεταξύ Θουρίας καλαμών
Δημήτριος Αρχ.1 Μαρουδή Δ. Φλέσσα
Δημήτριος Αρχ.1 Ηλίας Δ. Φλέσσας Εφωνεύθη κατα την άλωσιν της Τριπόλεως
Νικητας 1 Κωνσταντίνος Νικ. Φλέσσας
Νικητας 2 Ιωάννης Κ. Παπαφλέσσας
Νικητας 1 Ηλίας Κων. Φλέσσας 2Πανάγος Κ. Φλέσσας Νικητας
Νικητας 1 Παναγιώτης Νικ. Φλέσσας   2Αλεξ. Ηλ. Φλέσσας Νικητας
Νικητας 2 Σταϊκος Παν. Φλέσσας
Νικητας 3 Παναγιώτης Σταϊκου Φλέσσας
Νικητας 2 Γεώργιος Παν. Φλέσσας
Νικητας 3 Λυκούργος Γεωργ. Φλέσσας
Νικητας 3 Ιωάννης Γεωργ. Φλέσσας
Νικητας 1 Γεώργιος Νικ. Φλέσσας3Χαράλαμπος Γεώργ. Φλέσσας Νικητας
Νικητας 2 Δημήτριος Γεωργ. Φλέσσας
Νικητας 3 Κωνσταντίνος Δ. Φλέσσας
Νικητας 2 Σιμωνίδης Γεωργ, Φλέσσας
Νικητας 1 Γρηγόριος Νικ. Φλέσσας2Αριστομένης Γεωργ. Φλέσσας Νικήτας
Νικητας 2 Δημήτριος Γρηγ. Φλέσσας
Νικητας 1 Ιωάννης Νικ. Φλέσσας2Σιμωνίδης Γρηγ. Φλέσσας Νικητας
Νικητας 2 Γεώργιος Ιωάν. Φλέσσας
Νικητας 3 Παναγιώτης Γεωργ. Φλέσσας
Νικητας 3 Ιωάννης Γεωργ. Φλέσσας
Νικητας 2 Νικόλαος Ιωάν Φλέσσας
Νικητας 2 Σιμωνίδηε Ιωάν. Φλέσσας
Νικητας 2 Ευστάθιος Ιωάν. Φλέσσας
Νικητας 2 Κωνστ. Ιωάν. Φλέσσας
Νικητας 3 Κωνσταντίνος Ιωάν. Παπαφλέσσας
Νικητας 3 Γρηγόριος Ιωάν. Παπαφλέσσας
Αθανάσιος 1 Παναγιώτης Αθ. Φλέσσας
Αθανάσιος 2 Νικήτας Παν. Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Απόστολ. Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 4 Παναγιώτης Αποστ. Φλέσσας
Αθανάσιος 4 Νικήτας Αποστ. Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Κωνστ. Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Βασ. Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Ευάγ. Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Γεώργιος Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Ιωάννης Νικήτα Φλέσσας
Αθανάσιος 1 Κωνσταντίνος Αθ. Φλέσσας  3Αθανάσιος Νικήτα Φλέσσας Αθανάσιος
Αθανάσιος 2 Γρηγόριος Κ. Φλέσσας
Αθανάσιος 2 Παναγ. Κ. Φλέσσας
Αθανάσιος 1 Αθανάσιος Αθ. Φλέσσας  2Νικόλαος Κ. Φλέσσας Αθανάσιος
Αθανάσιος 2 Πούλος Αθ. Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Αθαν. Πούλ. Φλέσσας
Αθανάσιος 3 Γεώργ. Πούλ. Φλέσσασ
Αθανάσιος 2 Ευστάθιος Αθαν. Φλέσσας
Αθανάσιος 1 Ιωάννης Αθ. Φλέσσας  2Γρηγόριος Αθαν. Φλέσσας Αθανάσιος
Αθανάσιος 2 Κωνσταντίνος Ιωαν. Φλέσσασ
Αθανάσιος 3 Παναγ. Ιωάν. Φλέσσας
Νικόλαος 1 Περικλής Νικολ. Φλέσσας
Νικόλαος 2 Γεώργ. Περ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Κωνσταντίνος Γεωργ. Φλέσσας
Νικόλαος 2 Δημήτριος Περ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Γρηγόριος . Δ. Φλέσσας
Νικόλαος 4 Γεωργ.Γρ. Φλέσσας
Νικόλαος 4 Δημ. Γρ. Φλέσσας
Νικόλαος 4 Κων. Γρ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Ιωάνννης Δημ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Ηλίας Δημ. Φλέσσας
Νικόλαος 2 Βασ. Περικλή Φλέσσας
Νικόλαος 3 Νικόλαος Βασ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Φίλιππος Βασ. Φλέσσας
Νικόλαος 1 Ευστάθιος Νικολ. Φλέσσας  3Μαρίνης Βασ. Φλέσσας Νικόλαος
Νικόλαος 1 Ιωάννης Νικολ. Φλέσσας  2Μιχάλης Ευστ. Φλέσσας Νικόλαος
Νικόλαος 2 Γεώργιος Ιωάν. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Ιωάν. Γ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Νικόλ. Γεωργ. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Δημ. Γ. Φλέσσας
Νικόλαος 2 Κωνστ. Ιωαν. Φλέσσας
Νικόλαος 2 Γρηγόριος Ιωαν. Φλέσσας
Νικόλαος 3 Δημ. Γρ. Φλέσσας
Ηλίας Ι  Δημ. Ηλ. ΦλέσσαςΕφωνεύθη Μανιάκι
Ηλίας 2 Γεώργιος Δημ. Φλέσσας
Απόγονοι του Ηλία Δημήτριος Φλέσσας
1 Ηλίας Δημήτριος Φλέσσας1770 - 1821
-+Αικατερίνη -
—3 Γεώργιος Ιωάννης Φλέσσας1815 -
+Κυριακούλα ?
—3 Δημήτριος Ιωάννης Φλέσσας1820 - 1877
+Ελένη Δημητρίου Κολόκα1827 - 1917
-2 Παναγιώτης Ηλίας Φλέσσας1795 -
-+Αικατερίνη Δημητρίου Γιαννακοπούλου
-2 Δημήτριος Ηλίας Φλέσσας1796 - 1825
-3 Γεώργιος Δημήτριος Φλέσσας-1825
-2 Κωνσταντίνος Ηλίας Φλέσσας1797 - 1850
-3 Ηρακλής Κωνσταντίνος Φλέσσας
-2 Πανιαγιότα Ηλία Φλέσσα1798 -
-2 Γεώργιος Ηλίας Φλέσσας1798 - 1823
-2 Μαρία Ηλία Φλέσσα1799 -
-2 Ηλίας Ηλίας Φλέσσας1821 -
—3 Χριστόδουλος Ηλίας Φλέσσας
Ιωάννης 1 Χρήστος Ιωάν. Φλέσσας
Ιωάννης 2 Ηλίας Χρ. Φλέσσας
Ιωάννης 3 Γεώργ. Ηλ. Φλέσσας
Ιωάννης 3 Παναγ. Ηλ. Φλέσσας
3. ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2 ΦΛΕΣΣΑΣ (Κωνσταντίνος Ιωάννης1) was born in 1870 in Γαρδίκι, Καλαμών. He died about 1960 in Αθήνα. He married ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΜΑΝΤΙΛΑΡΗ .
Notes for Πανάγος Κωνσταντίνος Φλέσσας: Εσπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμειο Αθηνών.
Βουλευτής Μεσσηνίας στην Α'Αναθεωριτική 8 Αυγούστου 1910
Β' Αναθεωριτική 28 Νοεμβρ. 1910 έως 20 Δεκ. 1911
ΙΘ' Περίοδον 11 Μαρτίου 1912 έως 18 Απρτιλίου 1915
5 Νοέμβρη 1913 Μέλος τηε κοινοβουλευτικής επιτροπής επί των Στρατιωτικών.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΕΛΙΣ 2
ΣΤΟ περιθώριο της Μεσσηνιακής Ιστορίας
Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές στα 1913 μετείχαν οι Χρ. Δίκαιος, Παν. Μερλόπουλος, Παν. Φλέσσας και Κων. Κουμουνδούρος
Του Μίμη Ηλ. Φερέτου, Δημοσιογράφου - ιστορικού ερευνητή
Στις 5 Νοέμβρη 1913 μερικοί βουλευτές Μεσσηνίας που ήσαν και αξιόλογοι επιστήμονες εκλέγησαν μέλη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ως εξής: Επί της απαντήσεως στον Βασιλικόν λόγον οι επιφανείς Νομικοί και ρήτορες Παν. Μερλόπουλος από τη Μεσσήνη και Χριστόδουλος Χ. Δίκαιος από τον Άγριλο Αμφείας.
Επί του Προϋπολογισμού Παν. Μερλόπουλος, επί των Εσωτερικών Χριστόδουλος Χ. Δικαίος, επί των Στρατιωτικών Πανάγος Κ. Φλέσσας από την Άμφεια (πρ. Γαρδίκι, Καλαμών) και Κων. Αλ. Κουμουνδούρος υποστράτηγος ε.α. και αντι-Βενιζελικός από Ανδρούσα, όπου ως ανθυπολοχαγός είχε χρηματίσει και δήμαρχος (Εφ. Αθην. "Νέα Ημέρα", αρ. φύλ. 480, 5 Νμβρη 1913, σελ. 4 Γ)·
Πανάγος Κωνσταντίνος Φλέσσας and Αγγελικούλα Μαντιλάρη had the following child:
i.ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 3 ΦΛΕΣΣΑ.
Notes for Ηλέκτρα Πανάγου Φλέσσα:
Τήν 13ην Ιανουαρίου επεσκεύθην την Κα Ντόρα Παπαφλέσσα για να διορθώσουμε ορίσμένα λάθει στο Γενεαλογικό δένδρο. Μου είπε ότι και ο πατέρας της και ο παππούς φέρουν τον Πανάγο ώς άτεκνον. Στό Γεννεαλογικό δένδρο όμως που υπογράφεται απο τον Γρηγόριο Ιωάννου Παπαφλέσσα φαίνεται ότι ο Παναγος είχε κόρη ονόματι Ηλέκτρα. "Ισως να είναι απο δεύτερο γάμμο.
Στίς 19 Ιανοθαρίου 2003 ανέφερα το περιστατικό απο τηλεφώνου στο φίλο μου τον Γιώρη τον Φλέσσα του Πούλου και αυτός μου αφηγίθει το εξής περιστατικό. Το 1950 ήταν στο γυμνάσιο στην Καλαμάτα καί έμενε στο σπίτι το θείου του του Νικολάου Φλέσσα του Δικηγόρου. Θυμάτε λοιπόν ότι στις ονομαστικές εορτές έκανε επισκεψη κάποια αστική κυρια καλοντυμένη μ' ένα κοριτσάκι. Η θεία του που ζει σήμερα στον Αλμυρό Καλαμών, και θα το διασταυρώσει του είχε ειπεί οτι ήταν η γυναίκα του Παναγου Φλέσσα του Βουλευτή. Αυτη ήταν το γένος Μαντιλάρη. Είναι 99% σίγουρος αλλά θα το διασταυρώσει με την θεία του την γυναίκα του Νίκου Φλέσσα.
Κωνσταντίνος Ιωάννου Φλέσσας (1840 - 1920)