">
                      ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ
                                   
Οι Φλεσσαίοι της Βαυαρίας (Flessa) 
Το όνομα Φλέσσας συναντάται για πρώτη φορά στην παλαιά Πρωσία το 1536  με τον
Nikolaus Flessaus Monchbergensis der Altere (1536-1599).
Η Οικογένεια αυτή αργότερα μετονομάστηκε  σε Flessa και σήμερα υπάρχουν πολλοί απόγονοί της
στη Γερμανία και όλον τον κόσμο. Μάλιστα στην Γερμανία υπάρχει μία μεγάλη τράπεζα
                                                     "
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΦΛΕΣΣΑ - THE FLESSA BANK".
Κατά την Γερμανική εκδοχή το όνομα Flessa προέρχεται από την Βαυαρική λέξη Floss που σημαίνει "σχεδία" στα Ελληνικά. Πολλοί Φλεσσαίοι τότε ήταν Flosserei δηλαδή αρχηγοί σχεδίας.
Ήταν λατόμοι που έκοβαν μεγάλους κορμούς δένδρων από τα δάση της Βαυαρίας, τα έφερναν στα ποτάμια, έφτιαχναν σχεδίες που τις οδηγούσαν μέσω του ρεύματος του ποταμού στα εργοστάσια χαρτοποιίας. Επειδή τότε πολλές φορές το επάγγελμα χρησιμοποιείτο και ως επώνυμο έτσι πήραν το όνομα Flessa.
Από την Πρωσία ένα μεγάλο μέρος αυτών μετοίκησε προς την Βενετία, ένα άλλο προς την Βόρειο Αμερική και ένα άλλο προς την Κύπρο.
                                                      
Οι Φλεσσαίοι της Ελλάδος (Φλέσσας)
Στην Ελλάδα το όνομα Φλέσσας συναντάται για πρώτη φορά το  1797 με τον ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΦΛΕΣΙΑ (ΦΛΕΣΣΑ)  (1762- 1802) και την γυναίκα του Αναστασούλα να υπογράφουν ένα πωλητήριο έγγραφο για το χωράφι τους στην Καραζοκαριά Πολιανής. Μεσσηνίας.
Το Φλέσσας πιθανώς εξελληνίσθει εις την Πελοπόννησο από τούς Φλέσσα (Flessa) Ενετούς πού υπηρετούσαν στην φρουρά των Ενετών στο Μοριά και έτσι δικαιολογείται το τελικό Ελληνικό σίγμα (ς) στην κατάληξη του ονόματος.

                                                        
Γενεαλογικό πιστοποιητικό  του 1803
Το 1803 Ο Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός πιστοποιεί ότι το όνομα Φλέσιας υπάρχει στην επαρχία Λεονταρίου και οι πρόγονοι του Καπετάν Νικήτα Φλέσια "ήσαν ανέκαθεν εκ των επισημότατων και περιφανών της επαρχίας", ως εμφαίνεται εκ του παρακάτω έγγραφου, κημείλιον της οικογενείας των Φλεσσαίων.

Η ταπεινότης ημών διά του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και τοίς πάση διαβεβαιούσα ότι ο το παρών μας επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσιας υπάρχει εκ τής ημετέρας επαρχίας τής πάλαι ποτέ ονομαζόμενης Χριστιανουπόλεως τα νυν δε επιλεγόμενης Λεονταρίου, και εκ τής κωμοπόλεως Πολιανής.
Ερευνοισάμενοι δι' ακριβούς περί αυτού και τής γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι προγονοί του ήταν ανέκαθεν εκ των επισημότατων και περιφανών τής επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοίς συμπολίτες πάντα επωφελώς ανεδείχθησαν, αλλά και αυτός ήδη μιμητής των προγόνων αυτού ανεφάνη. Δία το παρόν ημέτερον συστατικό Γράμμα απεδώσαμεν εαυτώ υπογεγραμμένο και εσφραγίσθην παρ' ημών, εις πίστωσιν τής αληθείας, συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημετέρων κληρικών και προκριτωτέρων προεστών και δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου .
1803
Απριλίου 27, Λεοντάρι,
Ο Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου, Γερμανός Σεραφείμ καθηγούμενος τής Υπεραγίας Θεοτόκου Μπούρα.
ΑρχιμανδρίτηςΑμβρόσιος μαρτυρώ,
Πέτρος Σολομών προεστός Λεονταρίου μαρτυρώ,
Νικήτας Καραηλιόπουλος μαρτυρώ,
Βενέδικτος καθηγούμενος τής Μονής του Αγίου Νικολάου Χοντάλου μαρτυρώ,
Αναστάσιος Ηλιόπουλος μάρτυς.-"
© (Copyright )
Πνευματικά δικαιώματα 2003-2018, Σύλλογος «Ιστορική Οικογένεια των Φλεσσαίων ο Παπαφλέσσας».