Arial Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 6 8 5 - 1 7 6 5 Νικόλαος Φλέσσας 1715- Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 1 6 - 1 7 7 0 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 3 6 - 1 7 9 9 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α Α ν δ ρ ο ν α ί ο υ Η λ ί α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 9 - 1 8 2 1 Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Ιωάννης  Φλέσσας 1790-abt. 1875 Γεώργιος  Φλέσσας 1815-abt. 1895 Δημήτριος  Φλέσσας 1820-1877 Παναγιώτης  Φλέσσας 1791- + Αικατερίνη  Γιαννακοπούλου Δημήτριος Φλέσσας 1792-1825 Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1793-1850 Ηρακλής  Φλέσσας Παναγιώτα Φλέσσα 1797- Γεώργιος Φλέσσας 1798-1822 Μαρία Φλέσσα 1799- Ηλίας  Φλέσσας 1821- Χριστόδουλος  Φλέσσας Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 7 4 - 1 8 4 6 Ά γ ν ω σ τ η Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 0 - 1 8 8 8 Γρηγόριος  Φλέσσας 1835-abt. 1908 Νικήτας  Φλέσσας 1836-abt. 1910 Χριστόδουλος  Φλέσσας 1837-abt. 1914 Ηλίας  Φλέσσας 1839-1915 Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1840-1920 Σιμωνίδης  Φλέσσας 1841-abt. 1928 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 0 1 - Νικήτας  Φλέσσας 1830- Ηλίας  Φλέσσας 1832- Γεώργιος  Φλέσσας 1835- Γρηγόριος  Φλέσσας 1836- Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1838- Περικλής  Φλέσσας Αναγνώστης  Φλέσσας 1802- Νικήτας  Φλέσσας 1827- Ιωάννης  Φλέσσας 1829- Γεώργιος  Φλέσσας 1804-1825 Αφροδίτη  Φλέσσα abt. 1823- Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς Φ λ έ σ σ α ς a b t . 1 8 0 6 - Σταϊκος  Φλέσσας 1844-1870 Ιωάννης  Φλέσσας Λυκούργος  Φλέσσας -1870 Παναγιώτης  Φλέσσας Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1808- Νικήτας  Φλέσσας Ιωάννης   Σγουμπόγιαννης Μαρία  Φλέσσα 1809- Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η ς 1 7 9 7 - 1 8 3 1 Αλέξανδρος  Μαυρομιχάλη Αικατερίνη  Μαυρομιχάλη Κατερίνα  Φλέσσα abt. 1811- +  Παπαφωτεινού Γρηγόριος Παπαφλέσσας 1788-1825 Μαρουδή  Φλέσσα 1789- + Δημήτριος Μπούτσης Θ ε ο δ ώ ρ α Ν ο τ α ρ ά Π α ν α γ ι ώ τ η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 2 - 1 8 0 3 Α ν α σ τ α σ ο ύ λ α Ν ι κ ή τ α ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 3 - Κωνσταντίνος  Φλέσσας Ιωάννης  Φλέσσας Ανδρέας  Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας 1795-1825 Αθανάσιος  Φλέσσας 1810- Κωνσταντίνος  Φλέσσας 1763- Δημήτριος Φλέσσας Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 5 - 1 8 2 5 Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 9 3 - Παναγιώτης  Φλέσσας Ιωάννης  Φλέσσας Κωνσταντίνος  Φλέσσας Ιωάννης  Φλέσσας 1794- Κωνσταντίνος  Φλέσσας Αθανάσιος  Φλέσσας Λεωνίδας  Φλέσσας 1795-1873 Παρασκευή Ευρίκλεια  Φλέσσα Νικόλαος  Φλέσσας 1798-1870 Σταυρούλα Κουμούτσου Αθανάσιος  Φλέσσας 1845-1927 Ηλίας  Φλέσσας 1809-1880 + Αικατερίνη Παρασκευοπούλου Α θ α ν ά σ ι ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 8 1 2 - Γεώργιος  Φλέσσας 1838- Αναστάσιος  Φλέσσας 1840- Δημήτριος  Φλέσσας 1843- Κωνσταντίνος A Φλέσσας 1845-1923 Ν ι κ ό λ α ο ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 6 - 1 8 2 5 Φ λ έ σ σ α ς Π ε ρ ι κ λ ή ς Δημήτριος  Φλέσσας Βασίλειος  Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας Ευστάθιος  Φλέσσας Μιχάλης  Φλέσσας Φ λ έ σ σ α ς Ι ω ά ν ν η ς Γεώργιος  Φλέσσας Κωνσταντίνος  Φλέσσας Γρηγόριος  Φλέσσας Ι ω ά ν ν η ς Φ λ έ σ σ α ς 1 7 6 8 - 1 8 2 5 Χ ρ η σ τ ά κ η Κ ό ρ η Γεώργιος  Φλέσσας 1825- Περικλής  Φλέσσας 1850- Ιωάννης  Φλέσσας Νικόλαος  Φλέσσας Ευστάθιος  Φλέσσας Γεώργιος  Φλέσσας Χρήστος  Φλέσσας Ηλίας  Φλέσσας 1884-1974 Γεώργιος Φλέσσας Κωνσταντίνος Φλέσσας 1723-1803

Press Ctrl-F to search by name